Въпросите днес: Коя договорка важи при противоречие между съдържанието на брачен договор и споразумение за развод по взаимно съгласие

Г-жа П. днес се обърна със запитване към правната ни кантора във връзка с въпрос, свързан с предстоящ развод с нейния съпруг, отнасящ се до ползването на семейното им жилище.

Ето какъв беше казусът: Семейното жилище на съпрузите съставляваше апартамент, придобит по време на брака им чрез покупко-продажба, чрез ипотека –  т.е. тяхна съпружеска имуществена общност. Съпрузите бяха сключили брачен договор, в който беше уговорено, че при евентуален развод ползването на семейното жилище се предоставя на жената, а мъжът ще напусне жилището.

Имотът обаче беше закупен чрез ипотечен кредит и единствено мъжът имаше финансова възможност да  заплаща вноските по кредита. Той беше поставил условие да продължи и занапред сам да изплаща задълженията по кредита, но той, а не жената да ползва жилището след прекратяването на брака и да няма никакви финансови претенции по отношение на г-жа П. във връзка с платени от него задължения по кредита.

Г-жа П. се беше съгласила на този вариант. Притесняваше я обаче наличието на брачен договор, в който страните бяха уговорили друго –  а именно г-жа П. да ползва имота, при евентуален развод. За да няма неприятни изненади за в бъдеще, тя се интересуваше дали трябва изрично да бъде изменена тази клауза от договора, която противоречи на сегашната им уговорка.

Накратко въпросът на г-жа П. се свеждаше до следното:

При развод по взаимно съгласие и постигане на договорка в смисъл, различен от уговореното в брачния договор, налага ли се изменение на брачния договор.

Отговорът на така поставения въпрос е, че  при развод по взаимно съгласие, независимо от постигната договорка в обратен смисъл, от този съдържащ се в брачния договор, не се налага изменение на самия брачен договор.

Защо това е така?

За да се стигне до развод по взаимно съгласие, страните трябва да постигнат споразумение относно някои правни последици от прекратяването на брака. В споразумението за развод в едни случаи е задължително да се уговори коя от страните ще ползва семейното жилище след прекратяването на брака, в другия случаи този въпрос може да се уточни по избор на страните. /Задължително е постигане на споразумение относно ползването на семейното жилище когато страните имат общи ненавършил пълнолетие деца/.

Когато страните предоговорят в споразумението за развод  въпросът относно ползването на семейното жилище, меродавно е уговореното в споразумението, а уговорката в брачния договор в обратния смисъл отпада. Споразумението за развод се сключва на по-късен етап, когато житейската ситуация може да е различна от тази, при която е сключен брачния договор и няма пречка страните да уговорят нещо различно, от записаното в брачния договор, касаещо правните последици от прекратяването на брака.

Страните нямат интерес да изменят брачния договор относно частта, касаеща ползването на семейното жилище при прекратяване на брака, при положение, че доброволно са се разбрали нещо различно  от записаното в брачния им договор. Достатъчно е новоуговореното да фигурира в споразумението за развод по взаимно съгласие, сключено между страните. Пред съда те трябва да потвърдят, че това е действителната им воля.

Съдържанието на споразумението, ако то бъде утвърдено от бракоразводния съд, ще бъде инкорпорирано в самото бракоразводно решение. На базата на съдебното решение, ако то не бъде доброволно изпълнено, заинтересованата страна може да се снабди с изпълнителен лист и да приведе решението в изпълнение по принудителен ред.

Г-жа П. и съпругът й не трябва да сключват допълнително споразумение за изменение на съществуващия между тях брачен договор. Това, за което са се споразумели когато са взели решение да се развеждат и което се отличава от уговореното в брачния договор, може да бъде оформено  в споразумението за развод по взаимно съгласие. Важи договореното в споразумението на развод по взаимно съгласие, тъй като то е договорено на по-късен етап и с него се преурежда съдържанието на клаузите по брачния договор, касаещи правните последици от прекратяването на брака. В съдебното решение за развод така постигнатите договорености между страните в споразумението за развод, се отразяват.

Ако г-жа П. не напусне семейното жилище, така както е поела задължението да направи това в споразумението за развод по взаимно съгласие,  мъжът, въз основа на съдебното решение, може да се снабди с изпълнителен лист и принудително да принуди г-жа П. да напусне имота

За консултации, пишете ни онлайн тук или се свържете с нас на телефон: 0877-077-692

Гласувайте
Call Now ButtonЗапиши час за консултация