Въпросите днес: Заплатата и парите в банка лично имущество ли са или съпружеска имуществена общност

Днес за консултация във връзка с имуществени отношения по повод на развод дойде г-н Т. Със съпругата си бяха в лоши отношения и тя бе заявила, че ще му вземе всичко,  което притежава включително парите по банкови сметки, сейфове и спестовни влогове.  Беше му казала, че непълнолетните им деца ще останат да живеят при нея и че тя ще го остави без нищо.

Г-н Т. се интересуваше при развод, ако децата останат при съпругата му, тя какви права ще има по отношение на парите му и дали наистина може да му вземе всичко, както се е заканила.

Въпросът на г-н Т.  се свежда до това дали парите, които той има в банка са негово лично имущество или съставляват съпружеска имуществена общност

Този въпрос дава основание за размисли. Има логика в това да се приеме, че докато единият съпруг е работел и е реализирал доходи, другият макар и да не е участвал пряко в придобиването на средствата,  е имал принос в придобиването им. Този принос може да се изразява в полагане на труд в домакинството и отглеждането на децата, с което е осигурявана възможност на другия  съпруг  да реализира доходи и съответно да се твърди, че така реализираните доходи съставляват съпружеска имуществена общност на двамата съпрузи.

Съгласно сега действащия Семеен кодекс, в сила от 2009 година обаче, парите са лично имущество на съпруга, на името на когото те са придобити. Същото се отнася и за средства по банкови сметки, без значение вида на сметката. Те са лична собственост на титуляра на сметката, а не съпружеска имуществена общност и на двамата съпрузи. Лицето, титуляр на банковата сметка е изключителен собственик на вложените или постъпилите по банковата сметка пари и неговият съпруг не може да претендира, че притежава някаква част от тези средства.  Същото е положението и по отношение на вложени в банков сейф средства. Тези средства са собственост на името на съпруга, който е сключил договор за предоставяне на сейф с банката. Другият съпруг не може да претендира, че притежава тези средства или някаква част от тях.

Лични средства или съпружеска имуществена общност са парите от заплата

Лични са и парите, получени от заплата и от всяко възнаграждение за труд. Този съпруг на когото е платено възнаграждението е изключителен собственик на средствата с този произход и другият съпруг не може да има никакви претенции по отношение на заплатата или друго възнаграждение за труд, получено от другия съпруг.

Може ли  съпругата на г-н Т. да има претенции по отношение на неговата заплата и пари в банка

Предвид дадените по-горе отговори на разглежданите въпроси, г-н Т. няма основание на тревоги. Неговата съпруга не може да  има претенции по отношение на парите по банкови сметки, чийто титуляр е г-н Т. Тя не може да има никакви претенции и по отношение на средствата в банкови сейфове,  които се водят на името на г-н Т. Заплатата също е лично имущество на г-н Т. и неговата съпруга не може да претендира за никаква част от нея.

 

За консултации, пишете ни онлайн тук или се свържете с нас на телефон: 0877-077-692

4.2/5 - (13 votes)
Call Now ButtonЗапиши час за консултация