Брак преди пълнолетие

В общия случай брак се сключва от лица, навършили осемнадесетгодишна възраст, които не са поставени по пълно запрещение. Лица, поставени под ограничено запрещение могат да сключват граждански брак, без съгласието на своя попечител.

Каква е минималната възраст за сключване на брак

Когато важни причини налагат това, брак може да се сключи и от лица, навършили шестнадесет години. Това може да стане единствено с разрешение на районния съдия. Под „важни причини“ обикновено се има предвид съжителство на семейни начала, забременяване или раждане на дете. Съдът обаче не е длъжен да даде разрешение, дори и да констатира наличието на тези важни причини. Той би могъл да прецени, че допускането на брака  не би било в интерес на непълнолетния и би причинило о-големи неудачи на непълнолетния отколкото създалата се ситуация.

Необходимо ли е съгласие на родителя за сключване на брак от непълнолетен

За да се подаде искане до съда да разреши брака не е необходимо съдействието на родителя или на попечителя на ненавършилия пълнолетие. Искането се прави от самия непълнолетен, а родителите и попечителите се изслушват от съда, които дават само мнение, не и съгласие за допускане на брака.

Кой е компетентният съд да разреши сключването на брака

Молбата се подава до районния съд по постоянен адрес а непълнолетния. Ако и двамата встъпващи в брак са непълнолетни, но с различни постоянни адреси, молбата се подава до районния съд по постоянен адрес на един от двамата.

Как протича съдебното заседание

Съдът изслушва лично непълнолетния, за да придобие преки впечатления за състоянието, в което се намира непълнолетния и за начина му на разсъждение.  Съдът изслушва и родителите и попечителите на непълнолетния, като тяхното мнение може да  бъде дадено лично пред съда или чрез нотариално заверена декларация.

Необходимо е да бъдат изслушани и двамата родители, дори ако те са разведени и упражняването на родителските права по отношение на непълнолетния, встъпващ в брак, е предоставено само на един от тях. Само в случай, че някой от родителите е лишен от родителски права,  не се изисква неговото мнение в това производство.  Мнението на родителите е само информативно. Съдът не е длъжен да се съобразява с това мнение.

В производството е задължително и участието на социален работник от Дирекция „Социално подпомагане“.

Съдът по своя инициатива може да предприеме и всякакви други мерки по събиране на доказателства, с оглед изясняване на фактите и обстоятелствата по случая, като например да прибегне до съдебно-психологическа експертиза, за да установи степента на психическа зрялост на непълнолетния.

Разрешение на съда

Разрешението може да се даде само за сключване на брак с определено лице, а не по принцип, тъй като  в последния случай не може да се прецени дали бракът е наистина наложителен.

Съдът се произнася с решение, което не подлежи на обжалване, ако с него се дава разрешение за сключване на брак. При отказ бракът да бъде допуснат, решението може да се обжалва.  Няма пречка, ако молбата се отхвърля с решението, пред същия съд да се подаде нова молба за допускане на брака.

За консултации, пишете ни онлайн тук или се свържете с нас на телефон: 0877-077-692

5/5 - (1 vote)
Call Now ButtonЗапиши час за консултация