Брачен договор [7 важни въпроса]

Защо се сключва брачен договор

Брачният договор се сключва между съпрузи или с оглед сключването на брак между бъдещи съпрузи. Предмет на този вид договор могат да бъдат само имуществени отношения във връзка със сключването на брака, по време на брака, както и относно евентуалното му прекратяване.

С брачния договор поначало се уреждат отношения само между съпрузите, но може да се договорят клаузи  и в полза на трето лице –  например относно издръжката на общите на страните деца. Няма значение дали децата са родени по време на брака или преди това, от значение е децата да са общи на двамата съпрузи. Считам, че няма пречка клауза в полза на трето лице да се уговори и по отношение на други близки на съпрузите. / Например съпругът да осигурява издръжка на родителите на съпругата, ако се нуждаят от такава издръжка/.

Какво най-често договарят страните

Много често чрез брачен договор страните уреждат помежду си имуществени въпроси по повод недвижими имоти. Така например, ако един имот е придобит по възмезден начин по време на брака /чрез покупко-продажба; договор за издръжка и гледане/, този имот става съпружеска имуществена общност и на двамата съпрузи.

С брачния договор обаче тази имуществена общност може да бъде прекратена, по съгласие на страните и един от съпрузите да стане изключителен собственик на съответния имот. Този съпруг придобива дела на другия съпруг по отношение на имота по възмезден или безвъзмезден начин.  Когато става въпрос за възмездно придобиване на дела от имота на другия съпруг, този дял може да бъде изплатен, но може да бъде придобит и чрез договор за издръжка и гледане, например.

При безвъзмездното прехвърляне става въпрос за  дарение на съответната част от имота.

С брачния договор също обикновено се договаря, че имоти или права, придобити на името на единия съпруг, стават негова лична собственост. По този начин във всеки един момент съпрузите могат да решат на чие име да придобият даден имот или това да стане общо и на името и на двамата съпрузи. В последния случай няма пречка квотите на съпрузите в общата вещ да бъдат различни.

Възможно е да се договори, че  движими вещи, над определена стойност стават собственост на единия от съпрузите.

В брачния договор може да се договори, че разходите за задоволяване нуждите на семейството ще бъдат поети от един от съпрузите.

Може да бъде договорена издръжка между съпрузите при прекратяването на брака.

Може да бъде договорен начин за определяне на размера на издръжката за децата при евентуален развод или ако страните заживеят при фактическа раздяла.

Страните  могат да се уредят имуществените отношения помежду си и във връзка с евентуален развод, като например какви ще бъдат дяловете на съпрузите от общото имущество при прекратяването на брака. По този начин могат да се избегнат многобройни съдебни спорове относно претенции  на някой от съпрузите има по-голям дял от общото имущество, в резултат на по-голям негов принос в придобиването на имуществото. Може да се уреди въпросът, че единият съпруг има право на дял от личното имущество на другия съпруг, придобито по време на брак.

Може да се уреди собствеността по отношение на семейното жилище, както и неговото ползване при прекратяването на брака.

С брачния договор не могат да се поемат права и задължения за определено лично поведение  на съпрузите, като например въздържания от прекомерна консумация на алкохол, забрана за контакти с трети лица, забрана за работа на определена длъжност.

За неуредените въпроси в брачния договор, се прилага режима на общността.

Възможно е обаче за неуредните въпроси брачният договор изрично да препраща към режима на разделност.

Как се сключва брачен договор

Брачният договор се сключва лично. Такова изискване няма в никоя друга сфера из областта на гражданското и търговското право. Брачният договор произвежда действие само при сключването на брак. Договорът може да бъде подписан и на по-ранен етап, но произвежда действие само, ако последва сключването на брак.

Лица, които нямат сключен граждански брак, не могат да се позовават на действието на брачен договор. Те биха могли да постигнат писмено споразумение помежду си, уреждащо поемането на конкретни права и задължения, доколкото, съгласно чл. 9 от ЗЗД гражданите имат право на договорна свобода.

Брачният договор може да бъде сключен преди сключването на брака или по време на брака. Ако договорът е сключен преди сключването на брака, няма срок до изтичането, на който трябва да последва сключване на  брак. Колкото и време да измине от момента на сключването на брачен договор до момента на сключването на брака, брачният договор ще е валиден.

Страни по брачен договор

Страни по брачен договор могат да бъдат само мъж и жена, които предстои да сключат или са сключили граждански брак. Те трябва да са дееспособни, което означава да са навършили пълнолетие и да не са поставени под ограничено запрещение. /Лицата под пълно запрещение не могат да встъпват в граждански брак/.

Ако бракът е сключен от съпруг, който е на възраст между 16 и 18 годишна възраст, /което е възможно само с разрешение на районния съд/  или от съпруг, поставен под ограничено запрещение, този съпруг може да сключи брачен договор след навършване на пълнолетие, съответно след вдигане на ограниченото запрещение.

Ако все пак брачен договор бъде сключен от непълнолетен или от ограничено запретен, този договор няма правно действие.

Брачният договор следва да се сключи лично. Аргументът за това е, че така както брак може да се сключи само лично, не и чрез пълномощник, така също брачният договор следва да се сключи лично.

Форма на брачния договор

Брачният договор трябва са се сключи е определена форма и това е форма за действителност на договора. Формата е писмена с нотариална заверка едновременно на подписа и на съдържанието на договора. Заверките могат да се направят от всеки нотариус. Ето примерен образец на брачен договор.

Ако обаче с брачния договор се прехвърлят права по отношение на недвижими имоти, компетентен е само нотариус по местонахождението на имота. В случай, че предмет на договора са имоти, с различни райони, компетентен е нотариуса, с район на действие по местонахождение на един от имотите, по избор на страните.

Сключените брачни договори се регистрират в централния регистър към Агенцията по вписванията, който е публичен. Регистрацията се извършва служебно въз основа на уведомление от общината или кметството, в чийто регистри по гражданското състояние се съхранява актът за сключен граждански брак.

Договорите, с които се прехвърлят вещни права по отношение на недвижим имоти се вписват в имотния регистър. Вписването в този случай се извършва от нотариуса след представяне на удостоверение за сключен граждански брак.Изменение на брачния договор

На първо място, брачният договор може да бъде изменян по взаимно съгласие на страните.  Споразумението, с което се изменя брачният договор, се сключва в същата форма, както и брачния договор и подлежи на вписване в регистъра на имуществените отношения между съпрузите.

Вписването се извършва служебно, след представянето пред длъжностно лице по гражданско състояние за вписване на изменението в акта за брак. Пред длъжностното лице по гражданското състояние в общината, в която е сключен бракът, се представя удостоверение от съответния нотариус относно датата и регистрационния номер на споразумението за изменение на брачния договор.

Споразумението за изменение на брачния договор може да бъде сключено и пред различен нотариус от този, пред когото е сключен първоначално брачният договор. Брачният договор може да бъде изменен и преди сключването на брака, и по време на брака.

Какво е действието на брачния договор, ако при развод, със споразумението за развод са договорени клаузи, различни от тези по брачния договор

При разлика между клаузите в брачния договор относно правните последици от прекратяването на брака чрез развод и постигнатото между страните споразумение  за развод по взаимно съгласие, приложение намира договореното в споразумението за развод.

Прекратяване и разваляне на брачния договор

Договорът може винаги да бъде прекратен по взаимно съгласие на страните.

Наред с това могат да бъдат предвидени изрични условия или срок при настъпването, на които договорът се прекратява.

Брачният договор частично се прекратява и при прекратяването на брака. В този случай няма да се прекрати действието на договора, в частта, в която урежда взаимоотношенията между страните при прекратяването на брака поради развод.

Съществено основание за прекратяването на брака е наличието на промяна на обстоятелствата, при която договорът застрашава интересите на общите на страните деца или на другия съпруг. Тази правна възможност е предвидена, тъй като страните изначало не могат да предвидят  всички възможни житейски ситуации, които могат да се случат.

За заинтересования съпруг възниква право да иска по съдебен ред прекратяване на договора. Съдът не може да промени съдържанието на договора, с оглед настъпилите променени обстоятелства, а само да го прекрати.

Договорът може да се развали и поради съществено неизпълнение на задълженията по него, като развалянето се извършва по съдебен ред.

За консултации, пишете ни онлайн тук или се свържете с нас на телефон: 0877-077-692

4.8/5 - (10 votes)
Call Now ButtonЗапиши час за консултация