Въпроси, свързани със семейното жилище, които възникват при развод

Въпросът относно ползването на семейното жилище е един от основните въпроси, които се дискутира при развод.

Какво следва да се разбира под семейно жилище

Две неща не трябва да се забравят във връзка с разрешаването на спорове относно семейното жилище. Първо какво представлява семейното жилище. И второ, че при развод се разисква въпросът относно ползването на това жилище, а не относно собствеността на същото.

Семейното жилище е онова жилище, в което съпрузите последно са живели заедно. Те могат да притежават много други имоти и да са живели в различни жилища през годините на своя брак, но под семейно жилище по закон се разбира онова жилище, в което съпрузите са живели последно заедно.

Освен това, за да се произнесе българският съд във връзка с въпроси, касаещо семейното жилище, това жилище трябва да се намира на територията на Република България. Ако страните са живели в чужбина, тогава въпросите, свързани с ползването на семейното жилище на са от компетенцията на българския съд.

Второ, при развод съдът се произнася относно това кой от съпрузите, след прекратяването на брака ще има право на ползване по отношение на семейното жилище, като не се занимава с въпроса относно собствеността на същото. Въпросите, свързани със собствеността на жилището се разглеждат в друго отделно съдебно производство. Само при развод по взаимно съгласие може да се прехвърлят дялове от недвижим имот, включително и от семейното жилище, но това се прави по изключение, тъй като процедурата по развода се оскъпява и забавя.

В кои случаи се разглежда въпроса относно ползването на семейното жилище

Има случаи, при които въпросът относно ползването на семейното жилище задължително се разглежда от съда и такива, при които съдът се произнася по този въпрос само при въведено искане за третиране на този въпрос от една или и от двете страни.

Съдът задължително се произнася при развод относно ползването на семейното жилище, ако страните имат общи ненавършили пълнолетие деца.  Ако нямат ненавършили пълнолетие деца, съдът се произнася по този въпрос само при изрично искане на някоя от страните в процеса по развод.

Правила относно предоставяне на ползването на семейното жилище

Правилата относно предоставяне на ползването на семейното жилище са следните: Ако имотът е обща собственост и на двамата съпрузи, ползването се предоставя на онзи от тях, на когото е предоставено упражняването на родителските права по отношение на общите ненавършили пълнолетие деца на страните, ако има искане в този смисъл на родителя, който ще упражнява родителските права.

В случай, че имотът е лична собственост на единия съпруг, а упражняването на родителските права е предоставено на другия съпруг, при изрично направено искане от страна на последния, съдът може да му предостави ползването на семейното жилище до навършване на пълнолетие на общите на страните деца.

В случай, че имотът е собственост на близки на единия съпруг, съдът може да предостави ползването на семейното жилище на другия съпруг, на когото предоставя упражняването на родителските права по отношение на общите на страните деца до изтичане на една година от прекратяването на брака. Същото правило важи и когато имотът е съсобствен на единия съпруг и на негови близки.

Ползването на семейното жилище не е безвъзмездно. По искане на съпруга, на когото не е предоставено ползването на семейното жилище в производството по развод може да бъде определен наем, който ползващият жилището съпруг да заплаща, считано от момента на предоставяне на ползването. За определяне размера на дължимата наемна цена се назначава вещо лице, което да даде становище относно пазарната наемна цена за имота. В цената, която ползващия съпруг следва да заплаща, не се включва площта, която ще се ползва от общите  деца на страните.

Особени правила, свързани с имот, ползващ се със статут на семейно жилище

Когато съпрузите са съсобственици на семейното жилище и само един от тях ползва същото, не е необходимо другият съпруг да изпраща покана за заплащане на  обезщетение/наемна цена/, за да възникне задължението на другия съпруг да изплаща такова обезщетение. Това е една особеност при съсобственост на имот. Съгласно общото правило когато имотът е обща собственост на две или повече лица и само един от съсобствениците ползва имота, за да има право на обезщетение, другият съсобственик трябва да отправи писмено искане за заплащане на такова обезщетение и обезщетението се дължи за период, считано от датата на получаване на уведомлението в този смисъл занапред. Когато общият имот обаче съставлява семейно жилище, това правило не важи. Обезщетение се дължи и без покана за заплащане на такова обезщетение.

Друга интересна особеност, свързана със семейното жилище е тази, че в случай, че  семейното жилище е собственост на единия съпруг или на негови близки и ползването на жилището бъде предоставено на другия съпруг, на когото е предоставено упражняването на родителските права по отношение на общите деца, и стане така, че поради някаква причина принудително изпълнение бъде насочено срещу този имот, съпругът на когото е предоставено ползването на жилището може да предяви на основание чл. 440 ГПК отрицателен установителен иск,  чрез който да отблъсне принудителното изпълнение по отношение на този имот и съответно да продължи да ползва имота.

Съвместно ползване на семейното жилище

Има случаи, при които ползването на семейното жилище след прекратяването на брака може да бъде предоставено и на двамата съпрузи. Предпоставките за това са две: В единия случай е достатъчно семейното жилище реално да може да се ползва и от двамата, без значителни преустройства. Дали това е възможно, зависи  от площта и  функционалната обособеност на жилището, което се преценява след изготвяне на съдебно-техническа експертиза по делото.

Другият случай, при който ползването на семейното жилище може да бъде предоставено за съвместно ползване и на двамата съпрузи е този, при който отношенията на съпрузите са от такова естество, че е допустимо да останат да живеят под един покрив.

Клаузи, уреждащи ползването на семейното жилище при развод по взаимно съгласие

Когато страните се развеждат по взаимно съгласие, те могат да се споразумеят относно ползването на семейното жилище. Когато те имат общи ненавършили пълнолетие деца, за да се разведат по взаимно съгласие, е задължително да се споразумеят относно ползването на семейното жилище след прекратяването на брака. При споразумение, съдът не изследва собствеността на семейното жилище.

Когато страните нямат ненавършили пълнолетие деца и се развеждат по взаимно съгласие, ако желаят, но не е задължително, могат да се споразумеят относно ползването на семейното жилище.

При развод се третира въпроса относно ползването на семейното жилище, но не се разрешава въпроса относно собствеността на същото. Независимо на кого от съпрузите е предоставено ползването на семейното  жилище, след развода може да бъде повдигнат въпроса относно собствеността на същото. Ако семейното жилище е обща собственост и на двамата съпрузи, всеки един от  тях може да предяви иск за делба на жилището.

   

За консултации, пишете ни онлайн тук или се свържете с нас на телефон: 0877-077-692

Гласувайте
Call Now ButtonЗапиши час за консултация