Декларация за разделност или брачен договор. Каква е разликата между 2-те?

При сключването на брак или по време на брака съпрузите могат да подпишат нотариално заверена декларация (т.нар. декларация за разделност), с която да изберат имуществен режим на разделност в техните взаимоотношения. По същество, това означава, че имот, придобит макар и по време на брака, по възмезден начин става собственост на съпруга на името, на когото този имот е придобит.

При сключването на брака или по време на брака, съпрузите могат да сключат брачен договор, който се заверява нотариално, с който да постигнат същия ефект –  имот, придобит по възмезден начин по време на брака, да стане изключителна собственост на съпруга, на името, на когото имотът е придобит.

С брачния договор могат да бъдат постигнати и редица други имуществени договорки, но на практика най-важният резултат от сключването на брачния договор е именно този – че имот, придобит на името на единия съпруг е лична собственост на този съпруг, а другият няма права по отношение на съответната вещ.

Пред съпрузите  възниква въпросът кое от двете средства да изберат при положение, че се постига сходен резултат: режим на разделност или брачен договор.

Макар и  разликата да е в детайлите,  тъй като с брачния договор могат да бъдат уточнени подробности в  имуществените отношения между съпрузите, чието детайлно регламентиране не е възможно с декларацията за разделност, има една много по-съществена разлика.

Ето за какво става въпрос при декларация за разделност

С декларацията за разделност отношенията между съпрузите винаги се уреждат за в бъдеще. При подписване на подобна декларация, ако един съпруг придобие имот на собствено име, то този имот става негова лична собственост. С декларацията не може да се преурежда въпроса за собствеността по отношение на вече придобити по време на брака имоти, ако тази декларация се подписва след сключването на брака и след придобиването на имотите.

С декларацията за разделност отношенията между съпрузите винаги се уреждат занапред.

Каква е разликата при брачен договор

При брачния договор не е така. Страните може да са придобили недвижим имот по време на брака им, без да са били подписали брачен договор. В този случай придобитото по време на брака става тяхна съпружеска имуществена общност. Няма пречка обаче те да решат по време на брака, след като вече са придобили даден имот, този имот да стане изключителна собственост само на един от тях. Този резултат те не могат да постигнат чрез подписването на декларация за разделност, защото вече са  придобили имота в режим на съпружеска имуществена общност.

Съпрузите могат обаче чрез подписването на брачен договор да преуредят имуществените си отношения по отношение на вече придобит имот в режим на съпружеска имуществена общност. Те могат да се споразумеят да прекратят чрез брачен договор съпружеската имуществена общност по отношение на даден имот и този имот да стане индивидуална собственост на един от тях. При това този, съпруг, който стане изключителен собственик на имота може да придобие частта на другия съпруг възмездно или по безвъзмезден начин.

Агенцията по вписванията поддържа регистър за имуществените отношения между съпрузите. Информацията постъпва служебно и съхранява данни относно брачните договори и избраният от съпрузите режим на имуществени отношения.

И брачният договор, и декларацията за разделност могат да бъдат подписани при сключването на брака или след това, но с декларацията за разделност не могат да се уреждат въпроси по отношение на вече придобити имоти и движими вещи по време на брака. Те остават в режим  на съпружеска имуществена общност. Декларацията за разделност ще касае само вещи, придобити след подписването й. С брачен договор могат да се преуреждат вещни права по отношение на вече придобити в режим на съпружеска имуществена общност вещи.

С брачния договор тази съпружеска общност може да бъде прекратена и да се договори само един от съпрузите да остане изключителен собственик на дадена движима или недвижима вещ, придобита преди подписването на брачния договор и съставляваща съпружеска имуществена общност.

Какво представлява декларация за разделност?

декларация за разделност

За консултации, пишете ни онлайн тук или се свържете с нас на телефон: 0877-077-692

Гласувайте
Call Now ButtonЗапиши час за консултация