Отношения между съпрузи при договор за издръжка и гледане

Днес г-жа Т. се обърна към кантората със следния въпрос: преди години по време на брака й с  Х. родителите й й прехвърлили къща срещу задължение за издръжка и гледане.  Отношенията между нея и съпруга й впоследствие се развалили и те заживели фактически разделени.  Още преди раздялата той не се грижил за семейството, не давал средства за домакинството, още по-малко се грижел за родителите на г-жа Т. когато те остарели и се нуждаели от фактически грижи и средства за издръжката им.

Тъй като имотът е прехвърлен по време на брака на Т. и Х., той става тяхна съпружеска имуществена общност.  Г-жа Т. сега идваше за съвет какви права има над имота и какви претенции може да има спрямо Х. във връзка с този имот.

Придобиване на недвижим имот по време на брака въз основа на договор за издръжка и гледане

По презумпция, когато един имот е прехвърлен по време на брака на двамата или на един от съпрузите, той става съпружеска имуществена общност и на двамата съпрузи. Същевременно  тази презумпция е оборима. Всеки от съпрузите може да установи, че другият съпруг не е придобил право на собственост по отношение на имота, ако докаже, че липса негов принос в придобиването му.

Наличието на принос се предполага до доказване на противното. Приносът, от своя страна може да се изразява не само в прякото изпълнение на задълженията по договора за издръжка и гледане като полагане на фактически грижи за прехвърлителите и осигуряването на средства за издръжката им. Приносът може още да се изразява в грижи за семейството, децата, работа в домакинството.

В случая, г-жа Т. твърди, че съпругът й не се е грижил за нейните родители, не е давал средства за издръжката им, а също че не се е осигурявал средства за издръжка на семейството на Т. и Х., нито се е грижил за децата и домакинството. Тя твърди още, че той е водел разхитителен начин на живот, работел е непостоянна работа. Нейните твърдения с две думи се свеждат до липса на принос на съпруга й в придобиването на имота, който родителите й са прехвърлили срещу поемане на задължение за издръжка и гледане.

Ако твърденият на г-жа Т. бъдат доказани по съдебен ред, тя може да установи, че съпругът й не е станал съсобственик на имота и съответно, че единствен собственик на имота е само тя.

Отношения между лица, които не са съпрузи, придобили общо недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане

Поемането на задължение за издръжка и гледане е солидарно задължение на лицата, в полза, на които е прехвърлен един имот. В общия случай, когато задължените лица не са съпрузи, и само едното от тях изпълнява задълженията по договора за издръжка и гледане, другото лице има право на обезщетение по отношение на лицето, което не изпълнява задълженията по договора за издръжка и гледане. Това е така, тъй като интересите на прехвърлителите се считат удовлетворени дори само едно от лицата, в полза, на които е прехвърлен имота изпълнява задълженията по него. Във вътрешните отношения между двете лица, в полза, на които е прехвърлен имота обаче се оказва, че само едното лице изпълнява, а другото получава нещо /право на собственост по отношение на имота/, без да престира насреща каквото и да било. Лицето, което не изпълнява задълженията си по договора неоснователно се обогатява за сметка на изпълнилия задълженията. Ето защо този, който е изпълнявал задълженията по договора има право на обезщетение по отношение на този, който не е изпълнявал.

Отношения между съпрузи, на които е прехвърлен недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане

По различен начин стоят отношенията между съпрузи в същата ситуация. Този съпруг, който е изпълнил задължението по договора за издръжка и гледане, вместо да търси обезщетение от другия съпруг, може да докаже, че имотът е придобит само от него и съпругът, който не е изпълнявал задълженията за издръжка и гледане не е станал собственик на имота.

Установяването на последното обстоятелство може да стане по съдебен ред. Съпругът, който претендира да е едноличен собственик на имота може да предяви иск срещу другия съпруг, за да докаже, че последният не е придобил право на собственост по отношение на прехвърления по време на брака имот срещу поемане на задължение за издръжка и гледане.

В хода на съдебното производство, съпругът, който твърди, че другият съпруг не е придобил правото на собственост по отношение на имота, трябва да установи, че липсва принос от страна на другия съпруг в придобиването на имота.

От своя страна, съпругът, срещу когото е предявен иска, ако оспори иска, трябва да доказва, че е изпълнявал  задълженията по договора за издръжка и гледане.

В случай, че не бъде установен по безспорен начин, че липсва принос в придобиването на имота, се приема, че имотът е станал съпружеска имуществена общност. Това е така дори и в случай, че другият съпруг не успее да докаже, че е изпълнявал задълженията по договора за прехвърляне на недвижим имот срещу поемане на задължения за издръжка и гледане.

Кога може да се предяви иск за установяване, че другият съпруг не е придобил правото на собственост по отношение на имота

Искът за установяване, че другият съпруг не е придобил право на собственост по отношение на имот, прехвърлен по време на брака срещу задължение за издръжка и гледане може да бъде предявен както по време на брака, така и след неговото прекратяване. Това е иск за собственост и не е обвързан с определен срок, до изтичането, на който може да се предяви. Искът може да бъде предявен и от наследниците на съпруга.

За консултации, пишете ни онлайн тук или се свържете с нас на телефон: 0877-077-692

Гласувайте
Call Now ButtonЗапиши час за консултация