Има ли право на издръжка родител, който не упражнява родителските права, но при когото децата живеят

 

Има ли право на издръжка родител, който не упражнява родителските права, но при когото децата живеят

Днес г-жа М. се обърна към кантората със следния казус:  Тя  има две деца –  на четири и седем години, родени от съвместното съжителство с бащата, с когото по настоящем са разделени. При раздялата си, те постигнали споразумение децата да останат да живеят при баща си, тъй като тя заминала да работи в чужбина за известен период от време, за да реализира доходи, с които да може да продължи живота си занапред след раздялата.

В споразумението между родителите относно децата било договорено още, че  бащата ще упражнява родителските права по отношение на децата и че майката ще има право да вижда децата при определен режим, както и, че ще изплаща месечна издръжка за всяко едно от децата.

Независимо от така постигнатото споразумение между страните, което впоследствие било утвърдено и от районния съд, нещата се стекли по друг начин.

Когато майката заминала за чужбина, децата останали да живеят при баба си по майчина линия. Майката живяла известен период от време в Испания, където се опитала да намери работа и да се установи за постоянно, но това така или иначе не се случило. Като видяла, че трудно се справя с живота в чужбина, майката се прибрала в България, взела децата да живеят при нея и започнала да се грижи за тях.

Независимо от постигнатото споразумение децата да останат да живеят при бащата, те всъщност заживели със своята майка.  Майката постепенно уредила живота си в България. Успяла да си намери работа, с прилични доходи, заживяла в самостоятелно жилище. Децата не живеели със своя баща. С него те се виждали не много често.

Майката се обърнала с молба към бащата да започне да заплаща месечна издръжка за децата, тъй като те живеели при нея. Бащата отказал плащането на издръжка. Той мотивирал отказа си с постигнатото между страните споразумение той да упражнява родителските права по отношение на децата, поради което твърдял, че не той , а майката е задължена да заплаща издръжка за децата.

Като видяла, че с добро няма да успее да се разбере с бащата на децата си, г-жа М. идваше в кантората за съвет дали при наличието на постигнатото между страните споразумение относно упражняването на родителските права, местоживеенето, режима на лични контакти и издръжката на децата, тя има право да търси издръжка от бащата.

Въпросът й е основателен, тъй като съгласно постигнатото споразумение между страните децата трябва да живеят при бащата, който упражнява и родителските права, а тя е осъдена да заплаща издръжка.

В случая, за да се даде отговор на така поставения въпрос, трябва да се отчетат конкретните факти. А те са, че въпреки споразумението, децата да живеят при своя баща, който да упражнява родителските права, практически това не се е случило. Още след постигането на споразумението децата са заживели при своята баба по майчина линия, а не при баща си. Впоследствие грижите по отглеждането и възпитанието на децата са поети от  тяхната майка, при която децата живеят и към настоящия момент. При това положение, независимо, какво са  договорили страните, предвид факта, че така постигнатото споразумение не се изпълнява и в действителност децата живеят при своята майка, на която не е предоставено упражняването на родителските права по отношение  на децата, тя има право да претендира от бащата заплащането на издръжка за всяко едно от децата.

При невъзможност въпросът относно издръжката за децата да се разреши доброволно, независимо от съществуващото решение, с което са уредени въпросите, свързани с родителските права, местоживеенето и издръжката на децата, майката може да предяви иск срещу бащата за заплащане на издръжка. Това е така, тъй като децата в действителност живеят при нея.

Предявеният иск за издръжка се разглежда по така наречената бърза процедура и делата от такъв характер приключват в сравнително кратки срокове. По тях се постановява предварително изпълнение, което означава, че ако съдът присъди заплащането на издръжка в полза на майката за децата и бащата реши да обжалва това решение, майката ще има право да получава издръжка от бащата, включително и по принудителен ред, докато тече производството по обжалването на първоинстанционното решение.

Ако бащата не е изплащал издръжка известен период преди предявяването на иска, което обикновено житейски се случва, майката може да предяви иск за заплащането на издръжка и за минало време, със същата искова молба. Издръжка за изминал период от време тя може да търси най-много за една година назад.

Въз основа на информацията, която поучи г-жа. М. тя реши да предявим иск срещу бащата за заплащането на издръжка за децата си, които живееха при нея, въпреки постигнатото споразумение между родителите децата да живеят при бащата. Освен това тя реши да търси от бащата и издръжка за минал период от време преди датата на предявяване на исковата молба.

По делото, майката трябва да ангажира и свидетел, който да установи, че децата, въпреки постигнатото споразумение между страните, живеят при нея, а не при бащата.

В тежест на бащата, ако оспори иска, е да докаже, че е извършвал плащане на издръжка  за децата, което може да стане с писмени документи и чрез свидетелски показания.

 

За консултации, пишете ни онлайн тук или се свържете с нас на телефон: 0877-077-692

Гласувайте
Call Now ButtonЗапиши час за консултация