Кой съд е компетентен да разрешава спорове с международен елемент относно въпроси, свързани с деца

Въпроси, свързани с осиновявания на деца

Осиновяването на деца се извършва от съда на държавата, в която е обичайното местопребиваване на детето.

Наскоро  с въпрос към кантората за възможността да осинови дете на свой съпруг се обърна български гражданин, който живее със семейството си в чужбина. Той е женен на чужденка и заедно с нейното дете от предходен брак живеят извън България.  Той искаше да осинови детето на своята съпруга и се интересуваше как може да стане това.

По нашите закони е възможно съпруг да осинови дете на своята съпруга при определени законови предпоставки. Осиновяването обаче трябва да се извърши в страната по обичайно местопребиваване на детето. Този принцип е залегнал в разпоредбата на чл. 99 от действащия Семеен кодекс, в сила от 2009г. При положение, че детето не живее в България, българският съд не е компетентен да се произнесе по такова искане, независимо, че кандидат-осиновителят е български гражданин. Осиновяването трябва да се извърши в страната по обичайното местопребиваване на детето. Само ако обичайното местопребиваване на детето бъде променено и то заживее в България, осиновяването може да се извърши в България.

Компетентност на съда, свързан с разрешаване на въпроси за личи контакти между баба, дядо и внуче

Бабата и дядото на едно дете имат право на лични контакти със своето внуче, съгласно българското законодателство. Ако детето живее в България, компетентен да се произнесе е районният съд по адресна регистрация  на детето.

В случай обаче, че детето живее извън България, от значение  за определяне на компетенцията на съда е дали детето живее в страна от Европейския съюз или не.

Ако детето живее  извън България, в друга страна от ЕС, компетентен по иска за определяне на режим  за лични контакти между дядото и бабата от една страна и детето от друга страна е съдът по постоянно местопребиваване  на детето в съответната страна от ЕС. Така, ако бабата и дядото живеят в България, а внучето им има постоянно местопребиваване, например в Гърция, искът трябва да се разгледа от гръцкия съд. Българският съд не компетентен да се произнесе по този въпрос, независимо, че бабата и дядото живеят в  България и са български граждани.

Ако детето живее  извън България, в страна, която не е членка на ЕС, се прилагат принципите  на международното частно право. В този случай българският съд може да се произнесе по въпроса за определяне на режим за осъществяване на  лични контакти между баба, дядо и внуче.

Спорове между родители относно родителски права

Когато родителите на едно дете не живеят заедно и между тях възникне спор относно упражняването на родителските права, местоживеенето на детето и упражняването на лични контакти, компетентността на съда отново се определя в зависимост от това дали детето живее извън България в друга страна от ЕС или не.

Ако детето живее в страна от ЕС, компетентен да се произнесе е съдът по обичайното местопребиваване на детето. Ако бъде заведено дело пред български съд за произнасяне относно горните въпроси и по делото се установи, че детето не живее е България,  а в друга страна от ЕС, българският съд служебно следва да прекрати производството, тъй като посочените въпроси могат да се разрешават само от съда по обичайно местопребиваване на детето

Ако детето обаче живее в чужбина, в страна, извън ЕС, компетентен да се произнесе по въпросите , свързани с родителските права е  българският съд, стига родителят да е български гражданин или да има обичайно местопребиваване на територията на Република България.

Иск за развод

Исковете за развод  между български граждани, живеещи извън България, в страна от ЕС се предявяват по обичайното им местопребиваване. С тези искове се съединяват и исковете за родителска отговорност по отношение на общите им ненавършили пълнолетие деца.

Възможно е съпрузите да са живели известно време заедно в страна от ЕС, а след това единият от тях да се е върнал в България. Ако последният живее в България повече от година, може да предяви иск за развод пред български съд. Българският съд е компетентен да разведе страните, но  не и да се произнесе относно въпросите, свързани с родителската отговорност. Компетентен по тези искове е съдът на държавата от ЕС, в която детето има обичайно местопребиваване.

В случай обаче, че детето живее в чужбина, но не в страна от ЕС, българският съд е компетентен да се произнесе както относно въпроса за развода, без значение, кога съпругът, предявил иска се е завърнал в България, така и относно въпросите, свързани с  упражняването на родителските права, местоживеенето и личните контакти по отношение на детето, независимо, че детето живее извън България.

За консултации, пишете ни онлайн тук или се свържете с нас на телефон: 0877-077-692

Гласувайте
Call Now ButtonЗапиши час за консултация