Осиновяване на дете на съпруг

Мъж и жена сключват граждански брак. Единият от тях има свое дете. То може да бъде осиновено от  другия съпруг.

Какви са предпоставките за осиновяване на дете на съпруг

На първо място мъжът и жената трябва да имат сключен граждански брак. Съвместното съжителство, независимо колко дълго продължава, не дава основание за осиновяване на детето.

Второ, биологичните родители на детето трябва да са съгласни да се извърши осиновяването. Съгласието е необходимо, както от страна на съпруга на осиновителя, така и от страна на другия биологичен родител, освен в случаите, в които някой от родителите е лишен от родителски права.

Съгласие на биологичният баща не се изисква, ако той не е вписан в акта за раждане на детето. В случай, че в акта за раждане  е вписано, че бащата е неизвестен, дори да се знае кой е бащата, неговото съгласие не се изисква.

Трето, към датата на подаване на молбата за осиновяване детето не трябва да е навършило осемнадесет години.

Процедура по осиновяване на дете на родител

Процедурата по осиновяване се извършва по съдебен ред. Кандидат-осиновителят трябва да подаде молба за осиновяване. Молбата  се подава до окръжния съд по негова адресна регистрация. Тя може да бъде подадена директно до съда или чрез Дирекция „Социално подпомагане“ по местоживеене на кандидат-осиновителя.

Към молбата за осиновяване се подава набор от документи, сред които удостоверение за психическо и физическо здраве, удостоверение за съдимост, удостоверение, че срещу лицето няма висящи наказателни производства, удостоверение, че лицето не е лишавано от родителски права, препоръки от близки, че кандидат-осиновителят е подходящ да осинови детето, съгласие на кандидат-осиновителя да осинови детето, подписано в присъствието на социален работник, декларация, че ще съдейства на социалните служби за проследяване развитието на детето в двугодишен следосиновителен период, както и че осиновяването не е свързано с материална облага. Обикновено към документите се прилага и нотариално заверено съгласие на родителите за извършване на осиновяването. Ако детето е навършило четиринадесет години, изисква се и неговото съгласие за извършване на осиновяването.  От  социалните служби изготвят социален доклад за годността на кандидат-осиновителя да осинови детето, който изпращат до съда.

В производството участва и прокурор.

След като  молбата за осиновяване и приложените към нея документи постъпят в съда, съдът изпраща препис от същите  на насрещните страни, за да вземат становище. Делото се насрочва за разглеждане в открито заседание, за което се изпраща съобщение на страните.

Желателно е кандидат-осиновителят да се яви лично пред съда и да потвърди желанието си за осиновяване на детето. Биологичните родители също трябва да дадат съгласието си, като това може да стане лично пред съда или чрез нотариално заверена декларация. Съгласието на детето за извършване на осиновяването е необходимо, ако то е навършило четиринадесет години.

Възможно ли е осиновяването да се извърши без съгласието на биологичните родители

Без съгласието на биологичните родители, осиновяването не може да се извърши. Изключение от това правило са случаите, при които родителите или единият от тях, са лишени от родителски права. Лишаването от родителски права става в отделно съдебно производство пред районния съд. Предпоставки за лишаване от родителски права е родителят да  не дава издръжка и да не се грижи за детето или с поведението си да е застрашил живота, здравето или имуществото на детето.

Допускане на осиновяването

В случай, че съдът прецени, че осиновяването е в интерес на детето, допуска осиновяването.  При пълно осиновяване връзката между  биологичния родител и детето се прекъсва, а между осиновителя  и детето се създава връзка като между  рождени родител и дете.

Решението на първоинстанционния съд подлежи на обжалване пред съответния апелативен съд, чието решение е окончателно.

При допускане на осиновяването могат да се променят имената на детето.

Препис от решението служебно се изпраща от съда до общината, за да бъдат отразени настъпилите промени в съответните регистри.  Осиновителят не трябва да представя препис от съдебното решение  в общината.

За консултации, пишете ни онлайн тук или се свържете с нас на телефон: 0877-077-692

Гласувайте
Call Now ButtonЗапиши час за консултация