Въпросите днес: Какви са последиците при разпореждане със семейното жилище, собственост на единия съпруг, без съгласието на другия съпруг

Днес дойде г-н Ч., на когото преди три дни му беше връчена искова молба. Ищците –  г-жа Т. и нейната дъщеря – г-ца С. бяха предявили срещу него иск във връзка със закупен от него недвижим имот преди две години. Имотът бил продаден от съпруга на г-жа Т. Този имот бил лична собственост на съпруга на г-жа Т., но и тяхно семейно жилище. С исковата молба се искаше от съда да признае покупко-продажбата за недействителна по отношение на г-жа Т., тъй като тя не била дала съгласието си за продажбата на имота.

Наскоро съпругът на Г-жа Т. бил починал и искът за обявяване недействителността на договора беше предявен от г-жа Т. и нейната дъщеря в качеството им на наследници на починалия продавач.

Г-н Ч. беше изключително притеснен да не загуби имота, за който беше платил значителна сума и  в който сега живееше. Освен това беше вложил немалко  средства, материали и труд в извършването на ремонт в имота, за да го приведе  сегашния му вид.

Сега г-н Ч. се интересуваше какви са прогнозите за изхода от спора и какво трябва да се направи, за да не загуби имота.

По закон разпореждане със семейното жилище, когато то е лична собственост на единия съпруг, се извършва със съгласието на другия съпруг или с разрешение на районния съд. Ако съгласие, респективно разрешение липсва, то сделката произвежда действие между продавача и купувача, но е непротивопоставима на съпруга-несобственик, доколкото може да засегне негови права върху семейното жилище. Съпругът на продавача може да иска по съдебен ред да бъде установено, че продажбата няма действие по отношение на него.

 

Докога съпругът-несобственик има правен интерес да иска разпореждането със семейното жилище да бъде обявено за недействително по отношение на него

Съпругът на продавача има правен интерес да направи това докато съпругът – продавач е жив или при развод, а също и при унищожаването на брака.

В случая съпругът на г-жа Т. е починал. Това е станало преди г-жа Т. да предяви иска за  прогласяване на относителната недействителност на договора. При това положение, г-жа Т. няма правен интерес от предявяването на иска, защото тя вече не е съпруга, а наследница, без права по отношение на семейното жилище.  Г-жа Т. би имала правен интерес да предяви иска,  в случай на развод или при унищожаването на брака,  с оглед определяне на  ползването на семейното жилище. Със смъртта на съпруга й обаче бракът е прекратен и това би било правно невъзможно, тъй като тя вече няма качеството „съпруга“.

Накратко, искът за прогласяване на  относителната недействителност на сделка, извършена без съгласието на съпруга –  несобственик по отношение на семейното жилище, може да бъде предявен по време на брака между страните, докато съпругът-продавач е жив, при развод или при унищожаване на брака

Кои са страните по този иск

Искът се предявява от съпруга-несобственик. Ответници са страните по сделката: съпругът продавач, респективно неговите наследници, и купувача по сделката.

Ако в хода на съдебното производство съпругът – продавач почине, то на негово място се конституират наследниците му по закон.

В случая искът е предявен от съпругата и от неговата дъщеря- в качеството й на наследник на баща й.  Дъщерята не може да бъде ищец по такъв иск. Тя може да бъде единствено ответник, в качеството й на наследник на своя баща, ако искът е предявен срещу него и в хода на процеса той почине.

Какви са правните възможност за г-н Ч.

Предвид дадените по-горе отговори, г-н Ч. неоснователно се притеснява, че има възможност да загуби закупения имот.

В едномесечния срок за отговор на исковата молба, който срок тече, считано от датата на получаване на исковата молба, той следва да възрази, че така предявения иск  срещу него е недопустим и да иска прекратяване на делото. Искът е недопустим, тъй като е предявен след смъртта на собственика-продавач от неговите наследници- съпруга и дъщеря. Искът за прогласяване на относителната  недействителност на сделка на разпореждане с недвижим имот, съставляващ семейно жилище би могъл да се предяви от съпруга-несобственик докато съпругът-продавач е жив. Този иск се предявява срещу страните по сделката: съпругът-собственик и купувача.  Правото да предяви този иск принадлежи на съпруга-несобственик, не и на децата от брака. Ако в хода на съдебното производство съпругът-собственик почине, на негово място в производството  встъпват неговите наследници.

Накратко

Искът за обявяване на относителна недействителност  сделка, извършена от съпруга-собственик  с имот, съставляващ семейно жилище, може да се предяви по време на брака между страните от съпруга –несобственик. Ответници по иска са страните по сделката: съпругът-продавач и купувача. Искът може да бъде предявен  и в случай на развод, с оглед възможността ползването на това жилище да бъде предоставено на съпруга-несобственик. Такава възможност е налице, ако семейното жилище е лична собственост на съпруга, разпоредил се със семейното жилище и ако страните имат общи ненавършили пълнолетие деца, родителските права по отношение, на които бъдат предоставени на съпруга-несобственик.

За консултации, пишете ни онлайн тук или се свържете с нас на телефон: 0877-077-692

Гласувайте
Call Now ButtonЗапиши час за консултация