Въпросите днес: Как една баба да осигури нормален живот а внучето си, при положение, че неговите родители не поемат своята родителска отговорност

Днес към мен се обърна със запитване бабата на едно дете. Поводът за това са сложните отношения между родителите, детето и бабата. Родителите на детето са фактически разделени. Те не се разбират помежду си още от раждането на детето и нямат сключен граждански брак. Детето живеело със своята майка и баба по майчина линия. Впоследствие обаче майката заминава да работи в Германия.

Заминала ненадейно, без да съобщава на близките си къде отива. Детето оставила на майка си. Бабата, която не знаела къде е дъщеря й, се обърнала към полицията, за съдействие, но оттам й казали, че при положение, че дъщеря й е пълнолетна, нищо не могат да направят, по въпроса, тъй като тя е свободна да ходи където си иска. Няколко седмици след това майката на детето се обадила и казала, че е в Германия, където си търси работа.

Междувременно бащата взел детето от бабата. Погледал го няколко дни и го върнал болно. Нито майката, нито бащата давали средства за издръжка на детето на бабата, при когото то живеело. Ситуацията се усложнила допълнително когато  се намесили с претенции и бабата и дядото по бащина линия на детето.

Бабата на детето, която се обърна към мен търсеше съвет какво може да направи в създалата се ситуация, така че да защити интересите на детето и тъй като тя до момента полагаше  грижи в най-голяма степен за детето, искаше и за в бъдеще да продължи да се грижи за него по законен начин. Предвид сложните семейни отношения, тя не искаше детето да бъде подмятано между родителите му, без някой от тях да  поема реална отговорност за отглеждането и възпитанието му.

 

 Каква е най-бързото и ефективно действие, което бабата на детето може да предприеме, за да защити неговите интереси

Ето какъв съвет й дадох: Бабата на детето може да иска детето  да бъде настанено да живее при нея по административен ред. Това може да стане, ако тя се обърне към Дирекция „Социално подпомагане“ по адресна регистрация на детето и сезира службата с искане да извърши проверка по случая и да настани детето да живее  при нея.

В правомощията на социалните работници е да извършат проверка по случая и ако се установи, че  наведените факти и обстоятелства в жалбата на бабата на детето са верни, то тогава със  заповед на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ детето може да бъде настанено да живее  в при своята баба.

Тази заповед има незабавно действие и от постановяването й детето се настанява за живеене при своята баба. Впоследствие заповедта трябва да бъде утвърдена от районния съд по местоживеене на детето.

Съдът потвърждава заповедта, ако приеме, че предпоставките са издаването й са законосъобразни. В своето решение, с което потвърждава заповедта на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ за настаняване на детето в извънсемейна среда –  а имено при неговата баба, съдът определя и периода от време, през който детето ще живее при своята баба.

В разглеждания случая социалните служби са органите, които могат да предприемат незабавни мерки за закрила на детето, ако преценят, че детето е в риск, какъвто е настоящият случай.

След като детето бъде настанено да живее при своята баба  на пръв поглед за момента въпросът е решен. И това би било чудесно, ако родителите проявят по-адекватно поведение спрямо своето дете.

Какво би се случило обаче, ако те се дезинтересират от детето и продължават да не изпълняват родителските си ангажименти

В един момент се налага да се вземат въпроси, свързани с обучението на детето, като записването  му в детска градина, училище. Също така може да се наложи да се вземат решения, свързани със здравословното състояние на детето. Това са все въпроси, свързани с упражняването на родителските права по отношение на детето. Ако родителите не проявят активност, а това може да се очаква, предвид поведението им до момента, бабата се оказва с „вързани ръце“ и не може да вземе решенията вместо родителите .

Осиновяване на детето от неговата баба

Бабата на детето, предвид, че неговите родители не са в граждански брак, може да иска да осинови детето. Само че, за да бъде това възможно, е необходимо съгласието на родителите. Ако те не желаят детето да бъде осиновено от бабата на детето по майчина линия и същевременно не се грижат за детето и не двата издръжка за него или с поведението си застрашават живот, здравето и имуществото на детето, може да се мисли са вариант за осиновяване и без тяхното съгласие.

За да бъде осиновено едно дете, без съгласието на неговите родители, те трябва да са лишени от родителски права. Лишаването от родителски права става само по съдебен ред, като производството протича пред от районния съд. Право да предяви иск за лишаване от родителски права има другият родител, прокурора и дирекция „Социално подпомагане“.

В разглежданата ситуация, бабата на детето може да се обърне с молба към дирекция „Социално подпомагане“  с искане да бъде предявен иск от дирекцията срещу родителите за лишаването им от родителски права.

Тя може да подаде и жалба до прокурора, в която да опише ситуацията и да иска от прокурора да предяви иск за лишаване на родителите от родителски права.

Ако в хода на съдебното производство бъде установено, че наведените твърдения в молбата за лишаване на родителите от родителски права са верни, съдът следва да постанови решение, с което да лиши родителите от родителски права.

В този случай бабата на детето може да предяви молба пред окръжния съд по своя адресна регистрация с искане да бъде допуснато от съда тя да осинови своето внуче. Тъй като родителите са лишени вече от родителски права, тяхното съгласие за това няма да се изисква. Родителите обаче ще бъдат изслушани от съда и ще могат да дадат мнението си във връзка с допускане на осиновяването.

 

На бабата на детето, която се обърна към мен за съвет й предстои дълъг път, за да постигне желания от нея резултат. Но тъй като става въпрос за нейното внуче, което тя обича безрезервно, вярвам и се надявам, че ще има сили да се справи с всички предизвикателства. Стъпка по стъпка, тя ще постигне желания резултат.

Първото, което предстои да направи е да се обърне към Дирекция „Социално подпомагане“ с молба внучето й да бъде настанено при нея да живее.

За консултации, пишете ни онлайн тук или се свържете с нас на телефон: 0877-077-692

Гласувайте
Call Now ButtonЗапиши час за консултация