Даването на съгласие за дарение на семейното жилище пречка ли е да се предяви иск за възстановяване на запазена част от наследството, накърнена с това дарение

Днес в кантората дойде г-жа У., която имаше следния проблем:  Съпругът й беше починал преди две години. Няколко години преди смъртта си, той беше решил да дари на дъщеря си от предходен брак семейното жилище,  в което живеел с г-жа У . Семейното жилище било негова лична собственост. Тъй като имотът имал статут на семейно жилище, за да се извърши дарението той помолил г-жа У.  за писменото й съгласие  за това. Такова съгласие се изисква за извършване на сделки на разпореждане с недвижим имот, собственост на единия съпруг, когато имотът съставлява семейно жилище.

Г-ж У. удовлетворила молбата на съпруга си и дала съгласието си за извършване на дарението.

Г-жа У. като съпруга на починалия, се явява наследника с право на запазена част от наследството, оставено от него. Съгласно чл. 30 от Закона за наследството тя, като наследник с право на запазена част, ако не може да получи пълния размер на тази част поради извършеното дарение  на семейното жилище, може да иска намаление на дарението до размера, необходим за допълване на нейната запазена част, след като прихване направените в нейна полза завети и дарения с изключение на обичайните дарове.

Г-ж У.  се интересуваше дали при положение, че е дала съгласието си за дарение на семейното жилище, може да води дело срещу дъщерята на съпруга си за възстановяване на запазената й част от наследството, което той е оставил. Това, която я притесняваше беше, именно, че е дала съгласието си за извършване на дарението.

Основателни ли са опасенията на г-жа У.

Г-жа У. се тревожи излишно. Независимо, че е дала съгласието си за извършване на дарение на семейното жилище от страна на съпруга й, това не е пречка тя да води иск за възстановяване на запазената й част от наследството на своя съпруг.

Какви са мотивите да се приеме, че г-жа У. има право да води иск за възстановяване на запазената й част от наследството от съпруга й, въпреки че е  дала съгласието си  за разпореждане  с този имот

Мотивите се свеждат до следното, а именно: Липсва обвързаност между даденото съгласие за извършване на дарение на семейно жилище и правото да се иска възстановяване на запазена част от наследството, накърнено с това дарение.  Когато приживе на наследодателя неговата съпруг е дала съгласие за извършване на дарение на личен имот, представляващ семейно жилище, това съгласие не  отнема правото на съпруга като наследник, със запазена част, да иска възстановяване на запазената си част от наследството, накърнена с извършеното дарение. Касае се до различни правни възможности, възникващи в различен момент, с различни цели и последици. Изискването на Семейния кодекс  съгласие на съпруга-несобственик за извършване на разпореждане със семейното жилище, което е собственост на другия съпруг, е израз на закрилата на семейното жилище като необходимо за нормалния живот на семейството.

От друга страна, правото да се иска възстановяване на запазената част е право, което възниква след смъртта  на определено лице. Дали  запазената част от наследството е накърнена, се преценява към момента на откриване на наследството чрез съпоставяне на размер на запазената част със стойността на извършените безвъзмездни разпореждания и оставащото на разположение на наследника имущество. Накърнението винаги има стойностно измерение и за него е без значение субективното отношение на наследника с право на запазена част към извършеното от наследодателя безвъзмездно разпореждане. Поради това даденото в изпълнение на изискванията на Семейния кодекс, съгласие за осъществяване на дарението, не е пречка за предявяване на иск за възстановяване на запазена част от наследството а наследодателя.

Г-жа У. независимо, че е дала съгласието си семейното жилище, което е било лична собственост на нейния съпруг, да бъде дарено на дъщерята на последния, може да предяви иск за възстановяване на запазената й част от наследството на починалия й съпруг.

За консултации, пишете ни онлайн тук или се свържете с нас на телефон: 0877-077-692

Гласувайте
Call Now ButtonЗапиши час за консултация