Въпросите днес: Съпружеска имуществена общност ли е лизинговата вещ, придобита на името на единия съпруг по силата на договор за финансов лизинг, сключен преди сключване на брака между съпрузите

Днес към кантората със запитване се обърна г-н А., който имаше следния проблем:

Преди да сключи брак със съпругата си, беше сключил договор за лизинг относно  лек автомобил. Няколко вноски по договора за лизинга бяха изплатени преди сключването на брака, а останалите  –  по време на брак. След изплащането на  пълната цена по лизинга,  автомобилът беше прехвърлен в собственост на г-н А.

Страните сега бяха пред развод и деляха общото си имущество. Спорове възникнали и относно автомобила. Съпрузите спореха  чия собственост е автомобила – дали е лична собственост на г-н А или е собственост и на двамата съпрузи.

Ето и отговора на така поставения въпрос:

Финансовият лизинг представлява специфична финансова операция за предоставяне на кредит във веществена форма по избор на лизингополучателя. С него лизингодателят, финансирайки със свои средства покупката на съответната вещ по поръчка на лизингополучателя, на практика отпуска кредит на лизингополучателя в размер на покупната цена, като си осигурява възстановяване на инвестицията чрез заплащане на лизингово възнаграждение, плащано чрез отделни лизингови вноски на определени интервали от време. Сам по себе си договорът за финансов лизинг не съставлява придобивен способ, той няма вещно-правни последици и моментът на неговото сключване е ирелевантен по отношение преценката дали съответното имущество има статут на част от съпружеска имуществена общност или не. От значение в тази насока са обстоятелствата дали и кога е закупен отдадения на лизинг актив, както и какво е правното положение на средствата, изразходвани за закупуването му от лизингополучателя.

В случая собствеността е придобита по време на брака между страните, поради което се приема, че вещта е съпружеска имуществена общност и се предполага, до доказване на противното, че и двамата съпрузи имат принос в придобиването му.

Последното обаче може и да не е вярно. Така например, вноските, платени от г-н А. преди сключването на брака, са платени с негово лично имущество и за  частта, съответстваща на платеното преди брака, съпругата няма принос, поради което тази част от автомобила е лична собственост на х-н А. За пояснение, ако автомобилът е струвал 35 000 лева, а г-н А. е заплатил 5000 лева преди сключването на брака, то 5000/35000 идеални части и автомобила са лича негова собственост.

За да се установи, дали останалата част от автомобила /25000/35000/ идеални части е лична собственост на г-н А. или е съпружеска имуществена общност трябва да се изследва с какви средства е придобит автомобила. Ако г-н А. успее да докаже, че е изплатил с лични средства останалите  25000/ 35000 идеални части от автомобила, то ще се приеме, че автомобилът е изцяло лично негова собственост. В негова тежест е да докаже, че плащането е извършено с негови лични средства, тъй като приносът на съпругата в придобиването на автомобила се предполага до доказване на противното. Ако той не успее да установи, че съпругата му няма принос в придобиването на автомобила, то вещта ще се счита за обща собственост и на двамата.

Когато закупуването на вещта е осъществено по време на брак, крайният извод относно характера на така придобития актив, се намира в зависимост от успешно проведеното от страната, поддържаща твърдение за отсъствие на съвместен принос доказване, че другият съпруг няма принос в придобиването на вещта.

 

За консултации, пишете ни онлайн тук или се свържете с нас на телефон: 0877-077-692

5/5 - (1 vote)
Call Now ButtonЗапиши час за консултация