Издръжка

Кога се дължи издръжка

Общото правило е, че издръжка се дължи само, ако лицето, което има право на такава е неработоспособно и не може а се издържа от доходите и имуществото си.

Издръжка на деца

Изключение от горното правило са случаите, при които става въпрос за издръжка по отношение на деца. В тези случаи родителите дължат издръжка, без значение дали децата им са работоспособни и дали могат да се издържат от доходите и имуществото си. Издръжката на децата се дължи до навършването на пълнолетието им. Ако обаче детето учи редовно, издръжка се дължи, в случай че родителят може да я дава без особени затруднения до навършването на двадесет годишна възраст на детето, ако учи в средно учебно заведение, съответно до двадесет и пет годишна възраст, ако учи във висше учебно заведение.

Как се получава дължимата издръжка

Когато родителите на едно дете живеят заедно, те осигуряват заедно издръжката на детето. Когато обаче те са разделени, родителят, при когото детето не живее дължи издръжка. Тя се дължи в пари и се заплаща на родителя, при когото детето живее.

Ако родителят, при когото детето не живее откаже доброволното плащане на издръжка, другият родител в лично качество, ако детето е до четиринадесет годишна възраст може да предяви иск за заплащането на издръжката. В случай че детето е на възраст между четиринадесет и осемнадесет години, искът се предявява от името на детето със съгласието на родителя, при когото то живее. Размерът на издръжката който се присъжда от съда се определя според нуждите на детето и възможностите на родителя да я дава. Издръжка от родител се дължи във всички случаи, дори в хода на делото да се установи, че този родител няма каквито и да било финансови възможности за заплащането ѝ.

Размерът на издръжката не може да бъде по-нисък от ¼ от минималната работна заплата за страната и няма горна граница.

Издръжка за минало време

Издръжка може да се търси и за минало време, но най-много за една година назад, считано от датата на предявяване на иска за заплащането на издръжка.

Издръжка по споразумение

Няма пречка страните да се споразумеят относно размера на дължимата издръжка. За да има изпълнителна сила тяхното споразумение, то трябва да бъде утвърдено от съответния районен съд.

Когато става въпрос за издръжка за дете, минималният размер на издръжката не може да бъде под ¼ от минималната работна заплата за страната и няма горна граница. Страните могат да се споразумеят за всякакъв размер на издръжката, над минималния.

Кога се плаща издръжката

Издръжката служи за задоволяване на текущи нужди на лицето, което има право да я получава, поради което се заплаща ежемесечно. При забава на плащането се дължи обезщетение за забава в размер на законната лихва. Ето, как може да изчислите законна лихва.

Има ли случаи, при които родител, може да бъде освободен от задължението за изплащане на издръжка

Единственият случай, при който родител може да бъде освободен от задължението за заплащане на издръжка е регламентиран в разпоредбата на чл. 151, ал. 2 СК. Става въпрос за случаите, при които детето е навършило шестнадесет годишна възраст и се е провинило тежко спрямо своя родител. Тези случаи са рядкост. Във всички останали хипотези родителите дължат издръжка на своите ненавършили пълнолетие деца. Това е така, дори когато детето е настанено извън семейна среда. Това е така и когато родителят е лишен от родителски права.

Изменение на издръжката

При промяна на обстоятелствата, може да се иска изменение на размера на присъдената издръжка. Типично изменение на обстоятелствата, е когато детето е пораснало спрямо момента на първоначално присъдената издръжка и са се увеличили неговите нужди. С нарастването на възрастта не едно дете, се приема, че нараства и нуждата от средства за храна, облекло и социални дейности.

Какви са правата на дете, което има право на издръжка, но родителят не разполага с доходи и имущество, от което издръжката да бъде събрана

Дотук стана ясно, че при всички случаи, в които един родител не дава доброволно издръжка за детето си, той може да бъде осъден за заплащането на такава. Делата за издръжка се разглеждат по бърза процедура и за тях не се дължи държавна такса.

Какво се случва обаче, ако родителят е осъден и въпреки това не дава издръжка?

В този случай може да се образува изпълнително дело срещу родителя – длъжник. Съдебният изпълнител ще проучи имущественото състояние на осъдения родител и ако открие някакви средства или друго имущество у длъжника, ще насочи принудителното изпълнение срещу тях. Вземанията за издръжка се събират първи по ред. Те се събират, за разлика от другите задължение, от заплатата на длъжника, дори тя да е равна на минималната работна заплата за страната. Събират се и от стипендията на длъжника. Дори единственото жилище на длъжника може да бъде изнесено на публична продан за събиране на вземания за издръжка.

Има случаи обаче, при които длъжникът не разполага с абсолютно никакво имущество и не получава абсолютно никакви доходи, от които да може да бъде събрано вземането за издръжка. В този случай издръжката за детето се заплаща от Държавата чрез Общината по местоживеене на детето.

Каква е процедурата издръжката за дете да бъде изплащана чрез общината

За да бъде изплащана дължимата на едно дете издръжка чрез общината, е необходимо да се образува изпълнително дело срещу родителя-длъжник. Трябва да изминат два месеца, в рамките на които съдебният изпълнител да не успее да събере дължимата издръжка на детето от родителя, поради това, че последният не разполага с доходи и имущество, срещу които да бъде насочено принудителното изпълнение.

Съдебният изпълнител отразява горния факт в констативен протокол, въз основа на който и по декларация на другия родител, че не е получавал издръжка от задълженото лице, се подава искане до общината за заплащане на издръжката. Чрез общината се заплаща издръжка до размер на присъдената със съдебното решение, но не по-голям от максималния размер, определян ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България.

Чрез общината може да се получава текуща издръжка, не и такава за минало време.

Издръжка за дете след навършване на пълнолетие

След като едно дете навърши пълнолетие, ако то продължава редовно да учи, има право на издръжка от своите родители до навършване на двадесет години, ако учи в средно учебно заведение и до навършване на двадесет и пет години, ако учи във висше учебно заведение.

Тази издръжка се дължи не във всички случаи, в които детето се нуждае от издръжка, а само ако родителят може да я дава без особени затруднения.

Ако детето е получавало издръжка до навършването на осемнадесет години, за заплащането, на която родителят е бил осъден, след навършването на пълнолетие, автоматично отпада задължението на осъдения родител да заплаща такава издръжка.

Ако детето претендира издръжка, поради това, че макар да е навършило пълнолетие, такава му се дължи, понеже продължава своето обучение, от свое име, то трябва да предяви иск срещу родителите си или единият от тях за заплащането на издръжка. В хода на това съдебно производство подлежи на изследване както нуждата от получаването на издръжка, така и възможността на родителя да дава такава, без особени затруднения.

Издръжка от съпруг

Издръжка от съпруг или от бивш съпруг може да се търси, само ако лицето, което претендира издръжката е нетрудоспособно и не може да се издържа от доходите и имуществото си. От бивш съпруг, издръжка се дължи най-много до три години от прекратяването на брака. Задължението за заплащане на издръжка на бивш съпруг отпада, ако последният встъпи в нов брак.

Издръжка на роднини

Издръжка може да се претендира още и от следните лица, в посочения ред, а именно: от деца и съпруг; родители; бивш съпруг; внуци и правнуци; братя и сестри;, дядо и баба и възходящи  от по-горна степен.

Ако едно лице има задължения  за даване на издръжка към повече от един близък или роднина, издръжката се дължи в средния ред: на деца и съпруг; родители, бивш съпруг; внуци и правнуци, братя и сестри; дядо и баба и на възходящи от по-горна степен.

Във всички случаи, при които става въпрос за издръжка на лица, вън от децата на задълженото лице, тези лица трябва да са с намалена работоспособност и да не могат да се издържат от доходите и имуществото си.

За консултации, пишете ни онлайн тук или се свържете с нас на телефон: 0877-077-692

Гласувайте
Call Now ButtonЗапиши час за консултация