Имуществени въпроси между съпрузи във връзка с подобрения на недвижим имот

Често след прекратяването на брака основен проблем на бившите съпрузи е уреждането на имуществените отношения помежду им, най-често, свързани с притежаваните от тях недвижими имоти. Придобитите по време на брака имоти по възмезден начин съставляват съпружеска имуществена общност на съпрузите, която се прекратява с развода между тях. След развода съпрузите стават обикновени съсобственици на това имущество и всеки притежава  по закон ½ идеална част от това имущество.

Всеки от бившите съпрузите може да иска по всяко време прекратяване на съсобствеността помежду им. Ако това не може да стане по доброволен начин, всеки от тях може да предяви иск за делба.

В производството по делба могат да бъдат направени претенции по сметки във връзка с извършените подобрения в имота, предмет  на делбата. Често подобренията в даден недвижим имот са извършени само от единия съпруг, без другият да е участвал по какъвто и да било начин в същите, поради което извършилият подобренията има право на обезщетение, дължимо от страна на другия съпруг.

За да получи обезщетение, претендиращият го съпруг трябва да установи, че другият няма принос в извършването на подобренията. Когато тези подобрения са извършени по време на брака приносът се предполага. В тежест на търсещият обезщетението е да докаже, че такъв принос липсва.

По съдебен ред, съпругът, извършил подобренията трябва да установи какви именно подобрения е извършил в имота, през кой период  от време, както и липсата на принос от страна на другия съпруг в извършените подобрения. Трябва да се има предвид, че обезщетение се дължи не за всички извършени работи в един имот, а само за такива, които увеличават неговата стойност, защото само те се счита за реални подобрения. Може да са вложени средства, материали и труд в много работи, които са правени в даден имот, но ако те реално не покачват неговата стойност, обезщетение не се дължи.

Особеното при търсенето на обезщетение за извършени подобрения между съпрузи, за разлика от други съсобственици, е че съпругът, който търси обезщетение трябва да установи по съдебен ред, че другият съпруг няма принос в извършването на подобренията.

Няма да е налице принос в извършването на подобренията в имота, ако съпругът не е участвал в разходите по извършването на подобренията, не е участвал с труд, материали и сили в извършването на подобренията и същевременно не е полагал грижи в домакинството и отглеждането на децата.

Няма да е налице принос в извършването на подобренията, ако същите са извършени по време на фактическа раздяла между страните. Необходимо е раздялата да е трайна и окончателна, като под фактическа раздяла следва да се разбира такова обективно състояние, при което е прекъсната всякаква физическа, емоционална и икономическа връзка между съпрузите.

Липсата на съвместен принос се установява с всякакви доказателствени средства, като най-често това са свидетелски показания.

Извършилият подобрения в общ имот съпруг има право да търси обезщетение от другия съпруг, тъй като и другият съпруг се явява съсобственик на имота и се обогатява с увеличената стойност на имота, в резултат на подобренията за сметка на обедняването на извършилият подобренията, което е недопустимо в правото.

Правото на обезщетение за извършени подобрения в  съсобствен имот поради липса на принос, извършилият подобренията съпруг може да търси както по време на брака, така и след неговото прекратяване.

За консултации, пишете ни онлайн тук или се свържете с нас на телефон: 0877-077-692

Гласувайте
Call Now ButtonЗапиши час за консултация