Имуществени отношение между съпрузи във връзка със задължения по кредити

Имуществени отношение между съпрузи във връзка със задължения по кредити

Когато един кредит е изтеглен за задоволяване на семейни нужди, задължени за връщане на кредита са и двамата съпрузи, дори и ако само единият от тях е страна по договора за кредит. Отговорността на съпрузите спрямо кредитора е солидарна, което означава, че всеки от съпрузите е задължен за заплащане на пълния размер на дълга по отношение на кредитора.

Много често в практиката се случва така, че само един от съпрузите погасява дълга, а другият  не плаща нищо. Тогава, с основание възниква въпросът какви са правата на платилия съпруг и дали той може да иска възстановяване на част от сумата и ако е така, какви са предпоставките за това.

Ето и правното разрешение  на така поставения въпрос.

В случай, че дългът се погасява със средства, които нямат семеен произход, то платилият има право да търси от другия съпруг половината от платената сума. Този извод се налага, тъй като независимо, че съпрузите се явяват солидарно отговорни спрямо кредитора и от всеки от тях кредиторът има право да получи пълния размер на дължимата сума, във вътрешните си отношения всеки от съпрузите отговаря разделно, а именно до ½ от дълга.

За да има право на ½ от платената сума, платилият трябва да е платил на кредитора със средства, които нямат семеен произход. Това са средства, за набирането, на които другият съпруг няма принос. Приносът, от своя страна, може да се изразява не само в заработването на парични средства, но и в помощ в домакинството и отглеждането на децата. Пример за случай, при който липсва принос в набирането на средства може да бъде ситуация, при която страните са в лоши отношение и само единият от тях осигурява средства и се грижи за дома и домакинството, а другият не работи и/или не дава средства в домакинството, не се грижи за дома и семейството. Друга ситуация, при която липсва принос е тази, при която средствата за заплащането на кредита са дарени само на единия съпруг от страна на негови близки. Трета често срещана ситуация е тази, при която плащането на дълга е станало по време на фактическа раздяла, при която е прекъсната всякаква емоционална, физическа и икономическа връзка между съпрузите. При фактическата раздяла всеки заживява свой собствен самостоятелен живот и ако само единият съпруг покрива дълга към кредитора, то няма как да се приеме, че е налице принос в набирането на средствата, разходвани за погасяването на дълга.

Платилият съпруг има право да претендира половината от дълга, който е платил със средства, които нямат семеен произход. Тази претенция  се основава на разпоредбата на чл. 127, ал. 2 от ЗЗД.  Платилият съпруг може да предяви своя иск за възстановяване на половината от платените средства  както по време на брака, така и след неговото прекратяване.  За да бъде основателна претенцията на платилия съпруг срещу другия съпруг, в тежест на платилия съпруг е да докаже по съдебен ред, че липсва принос на ответника за заплащането на вноските по кредита. Тежестта на доказване е именно на този, който е платил, защото по закон съвместният принос се предполага до доказването на противното. Липсата на съвместен принос може да се доказва с всякакви доказателствени средства, включително и свидетелски показания.

Що се отнася до вноските по кредита, платени след развода този, който е платил има право да получи от другия бивш съпруг половината от платените суми само поради това, че към кредитора отговарят двамата солидарно, но във вътрешните си отношения отговорността помежду им е разделна и всеки следва да заплати само половината от дълга. Тъй като плащанията са извършени след прекратяването на брака, парите, с които е погасен дълга към кредитора няма как да имат семеен произход, поради което и липса на принос в набирането на тези средства не следва да се доказва.

По същия начин се разрешават въпросите, свързани с погасяване на задължения не само по кредити, но и за всякакъв друг вид задължения, които съпрузите поемат за задоволяване на нужди на семейството, като например задължения за консумативи за семейното им жилище. Особено често този въпрос се поставя при заплащане на задължения за топлинна енергия, тъй кат тези задължения могат да бъдат на значителна стойност. И двамата съпрузи отговарят солидарно към Топлофикация, но във вътрешните си отношения отговарят до ½ от дълга. Ако само един от тях плати със средства, които нямат семеен произход, той може да търси от другия съпруг половината от платеното, по време на брака, ако докаже, че липсва принос от страна на другия съпруг в погасяването на дълга. Ако става въпрос за задължения възникнали по повод общ имот след прекратяването на брака и само един от бившите съпрузи е патил, той може да търси половината от платените суми имот другия бивш съпруг, тъй като всеки от тях на общо основание, като обикновени съсобственици отговарят до ½ от дълга.

За консултации, пишете ни онлайн тук или се свържете с нас на телефон: 0877-077-692

Гласувайте
Call Now ButtonЗапиши час за консултация