Прекратяване на съпружеската имуществена общност поради важни причини по време на брака

Днес със запитване към кантората се обърна г-жа Ж. Тя имаше следния проблем. Беше омъжена около десет години. Имаше седемнадесетгодишна дъщеря от предходен брак. С втория й съпруг бяха чрез покупко-продажба значително имущество по време на брака, измежду което два апартамента и вила.

Дъщеря й искаше да учи в чужбина и затова бяха необходими средства. Г-жа Ж. нямаше наличните средства в брой за тази цел, но имаше намерение да продаде единия от имотите, за да обезпечи следването на дъщеря си в чужбина. Вторият й съпруг обаче не беше съгласен да се продава който и да било от общите имоти.

Г-жа Ж. се интересуваше какво може да направи, така че да разполага със своя дял от общото имущество и да се разпорежда с него, както намери за добре, така че да може да подпомогне дъщеря си в следването.

Има ли правна възможност съпружеската имуществена общност да бъде прекратена по време на брак

Съпружеската имуществена общност е неделима и никой от съпрузите не може да се разпорежда с дела, който би получил при прекратяване на общността. Разпореждането с общите имоти става със съгласие и на двамата съпрузи.

Това е общото правило. И от него има изключение. Изключението гласи, че когато важни причини налагат това, съпружеската имуществена общност може да бъде прекратена и по време на брака. С прекратяването на съпружеската имуществена общност по време на брака всеки от съпрузите получава дял от общото имущество, с който може да се разпорежда както намери за добре.

Прекратяването на съпружеската имуществена общност по време на брака може да стане само по съдебен ред. Съпругът, който желае прекратяването на общността следва да предяви иск срещу другия съпруг относно това.

Какви са дяловете на съпрузите при прекратяване на общността

При прекратяване на съпружеската имуществена общност по време на брака, дяловете на съпрузите могат да не бъдат равни. Този съпруг, който претендира да има по-голям дял от общото имущество, следва да докаже своето твърдение.

По отношение на кои вещи може да се иска прекратяване на общността

Може да се иска прекратяване на съпружеската имуществена общност както само по отношение на конкретни вещи, така и по отношение на  цялото имущество, придобито по време на брака общо от съпрузите.

Кои са предпоставките за прекратяване на общността по време на брака

За да е налице основание за прекратяване на общността по време на брака, трябва да се установи, че важни причини налагат това. Преценката  дали  са налице важни причини се прави от съда във всеки конкретен случай. Под „важни причинни“ може да се разбира необходимостта да се подпомогне близък човек, например дете от предишен брак, както в разглеждания случай, фактическа раздяла, разточителен начин на живот, воден от другия съпруг и други.

Решението на съда за прекратяване на общността

Прекратяването на общността е резултат от съдебното решение.  Прекратяването на общността не може да стане с решение, постигнато по взаимно съгласие на страните. Ако съпрузите са съгласни да прекратят съпружеската имуществена общност помежду си, могат да сключат брачен договор, чрез който да постигнат същия резултат.

Прекратяването на съпружеската имуществена общност по време на брака по съдебен ред става в случаите, в които такова съгласие между съпрузите липсва.

Случаят на г-жа Ж.

Предвид дадените по-горе разяснения, г-жа Ж., ако желае да постигне прекратяване на съпружеската имуществена общност по отношение на някой или на всички имоти, придобити по време на брака й с втория й съпруг, за да може да се разпорежда по време на брака си, с полагащия й се дял от общото имущество, може да предяви иск за прекратяване на съпружеската имуществена общност по време на брак. Ако съдът прецени, че в конкретния случай са налице важни причини, които да налагат прекратяването на общността, следва да прекрати общността. Преценката дали в случая са наличие такива важни причини се прави от съда и в случая съдът би следвало да приеме, че такива причини са налице, защото желанието на  г-жа Ж. е да се прекрати общността, за да може  да подпомогне своята дъщеря от предишен брак в  желанието й да следва в чужбина. Тази причина следва да бъде оценена като „важна“ от съда.

Друг случай, при който следва да се допусне прекратяването на общността би съставлявала трайна и окончателна фактическа раздяла между страните. Не е наложително въпреки тази раздяла страните да се развеждат, ако не желаят това, но могат да уредят имуществените си отношения, така че,  въпреки че бракът формално не е прекратен, всеки да получи в собствен дял тази част от имуществото, която му се полага и да се разпорежда с нея както намери за добре.

Друга важна причина, която дава основание за прекратяване на съпружеската имуществена общност по време на брака, би съставлявал случай, при който единият съпруг работи, осигурява средства за издръжка на семейството, полага труд в домакинството и се грижи за децата, а другият води разточителен начин на живот. В този случай може да се иска прекратяване на общността, за да не бъдат застрашени интересите на семейството и на другия съпруг.

За консултации, пишете ни онлайн тук или се свържете с нас на телефон: 0877-077-692

Гласувайте
Call Now ButtonЗапиши час за консултация