Получаване на част от личното имущество на другия съпруг

Г-жа Ф. дойде за консултация в кантората във връзка с предстоящ развод.  Със съпруга й бяха женени повече от двадесет години и имаха три, вече пълнолетни деца, които имаха собствени семейства. Съпругът на г-жа Ф. имал собствен успешен бизнес, в който тя помагала през годините. Г-жа Ф. никога не беше работела по трудов или граждански договор, но помагала в бизнеса на мъжа си. Наред с това се грижела за децата и домакинството.  През последните години съпругът й поддържал връзка с друга жена, за която г-жа Ж. разбрала неотдавна.  Положението в семейството станало нетърпимо и г-жа Ф. искаше да се разведе.

Средствата в семейството осигурявал съпругът й. Когато г-жа Ф. заявила, че иска развод, той не се възпротивил, но й обяснил, че повече няма да я издържа. Всички банкови сметки се водели на негово име. Фирмите били негови и тъй или иначе тя нямало да получи нищо.

Г-жа Ф. е в предпенсионна възраст, няма трудов стаж и осъзнава, че трудно би си намерила работа. Тя питаше дали наистина няма никаква възможност да получи част от имуществото на съпруга си при развод, при положение, че е работела за развитието на семейния бизнес и е отгледала  трите им общи деца, а също се е грижела за домакинството през всичките тези години.

Ето какви са правните възможности за г-жа Ф.

Парите по сметки на съпруга й са негово лично имущество. Дяловете от фирмите, в които той е участник също съставляват негово лично имущество.

Има ли правна възможност всеки от съпрузите да получи дял от стойността на личното имущество на другия съпруг

Семейният кодекс предвижда възможност за всеки съпруг да получи част от стойността на вещите за упражняване на професия или занаят и от вземанията на другия съпруг, придобити по време на брака, ако са на значителна стойност и той е допринесъл за придобиването им със средствата си, с грижите за децата или с работата си в домакинството. Този иск може да се предяви и преди развода, ако поведението на съпруга, който е придобил имуществото, поставя в опасност интересите на другия съпруг или на децата.

Този иск, предвиден в СК дава възможност на г-жа Ф. да претендира  паричната равностойност на част от личното имущество на нейния съпруг. Ето какви да предпоставките за това.

При предявяването на този иск е  допустимо да се търси  не присъждане на собствеността по отношение на определени вещи, а част от стойността им, като тези вещи трябва да служат за упражняване на професия или занаят.

По интересен е обаче въпросът, че могат да се претендира и част от вземанията на другия съпруг. Тук обикновено  става въпрос за средства по банкови сметки. Независимо, че тези средства са лична собственост на титуляра на сметката, ако другият съпруг е допринесъл за придобиването им, може да претендира част от тези средства да му бъдат платени на него.

Може да се претендира и част от всякакви други вземания, лична собственост на съпруга. Може да се претендира и част от стойността на вещите или част от вземанията, включени в предприятието на едноличния търговец. Може да се търси и част от стойността на дяловото участие или част ликвидационния дял на дружество с ограничена отговорност.

Какви са предпоставките да се търси част от стойността на личното имущество на съпруг

За да е налице основание да се претендира част от стойността на личното имущество на съпруг, е необходимо това имущество да е придобито по време на брака, както и да е на значителна стойност. Целта е да се изключат дребнави съдебни спорове. Необходимо е още другият съпруг да е допринесъл за придобиването на това имущество като приносът  може да се изразява със средства, труд в домакинството и грижи за децата.

Кога може да се предяви този иск

Искът може да бъде предявен както по време на брака, така и след неговото прекратяване. По време на брака искът се предявява, ако с поведението си съпругът застрашава интересите на децата или на другия съпруг. Не е задължително обаче след това да последва развод.

При развод, искът може да бъде предявен до изтичане на една година от прекратяването на брака.

Какво може да получи ищецът

Размерът на дела, който може да се отреди на ищеца подлежи на определяне от съда във всеки конкретен случай. Необходимо е чрез съдебно-оценителна експертиза да се даде оценка на имуществото към момента на придобиването му и към момента на прекратяването на брака.

При уважаване на този иск, собствеността върху вещите за упражняване на професия или занаят, както и върху търговското предприятие и дяловете в търговските дружества се запазва. Тези имущества остават собственост на съпруга, на чието име се водят, но този съпруг дължи на другия съпруг определената от съда тяхна парична равностойност.

Вземанията, съставляващи лично имущество на съпруга ответник /например тези по банков влогове/  се разпределят между двамата съпрузи. Разделят се и акцесорните вземания –  лихви, обезпечение, неустойки и обезщетения.

Предвид дадените разяснения, г-жа Ф. има възможност да защити интересите си по предвидения за това законов ред. Независимо, че цялото имущество се води на името на съпруга й, включително парични влогове и фирми, тя може да претендира дял от стойността на вещите, влоговете и дружествените дялове на съпруга си. Тя не може да стане съсобственик по отношение на тези имущества по никакъв начин, но може да претендира част от тяхната парична равностойност, защото е допринесла за натрупването им. Това имущество е на значителна стойност. Придобито е по време на брака със съдействието на г-жа Ф., като нейният принос в случая се изразява  в труда, който е полагала във фирмите на името на съпруга й, където е работела, макар и без договор, с грижите в домакинството и отглеждането на децата.

Дори г-жа Ф. да не беше работела във фирмите на съпруга си, достатъчен е нейният принос в придобиването на имуществото, изразяващ се в отглеждането на децата и грижите за домакинството.

Г-жа  Ф.  придоби нова увереност след като разбра какви са правните й възможност в случая. Остана да помисли над създалата се ситуация и да реши какви стъпки да предприеме, тъй като решението й щеше да насочи живота й в нова посока.

За консултации, пишете ни онлайн тук или се свържете с нас на телефон: 0877-077-692

Гласувайте
Call Now ButtonЗапиши час за консултация