До кой момент може да се направи искане в бракоразводно дело за заплащане на наемна цена за ползването на семейното жилище

При развод по исков ред, когато страните имат ненавършили пълнолетие деца, съдът служебно се произнася относно ползването на семейното жилище и без да е направено искане  в този смисъл от някой от съпрузите по делото.

Когато страните нямат ненавършили пълнолетие деца, съдът третира въпроса относно ползването на семейното жилище само, ако някоя от страните направи изрично искане в този смисъл.

С решението си съдът предоставя ползването на семейното жилище на един от бившите съпрузи. Сроковете, за които може да бъде предоставено ползването на семейното жилище, зависят от това, чия собственост е то. Така, ако семейното жилище е обща собственост и на двамата съпрузи, ползването не се ограничава със срок. При промяна на обстоятелствата въпросът обаче може да бъде преразгледан.

Ако  семейното жилище е лична собственост на единия съпруг, а на другия е предоставено упражняването на родителските права по отношение на общите на страните деца, ползването на жилището се предоставя докато трае упражняването на родителските права.

Ако жилището е собственост на близки на единия съпруг, то може да бъде предоставено за ползване на другия съпруг, който упражнява родителските права по отношение на общите ненавършили пълнолетие деца на страните до изтичане на една година от прекратяването на брака.

При всички случаи предоставянето на ползването на семейното жилище не е безвъзмездно. В производството по бракоразводното дело може да бъде направено искане за определяне на наемна цена, срещу която се предоставя ползването на семейното жилище.

Интерес представлява въпросът до кой момент може да бъде отправено искането до съда за определяне на наемна цена за имота, в случай, че имотът бъде предоставен за ползване от страна на другия съпруг.

Ето и отговора на така поставения въпрос:

Това искане може да бъде направено до приключване на устните състезания пред въззивния съд. В случая се касае за спорна съдебна администрация и въпросът относно ползването на семейното жилище не се разрешава от съда със сила на присъдено нещо. При промяна на обстоятелствата, може въпросът относно ползването на семейното жилище отново да бъде преразгледан в отделно съдебно производство.

Ищецът може да заяви претенцията си за предоставяне на ползването на семейното жилище най-късно с предявяването на исковата молба, а ответникът може да въведе в предмета на делото това свое искане с отговора на исковата молба или с предявяване на насрещен иск относно ползването на имота. Искането за определяне на размера на наемната цена, която следва да бъде заплащана, ако ползването на жилището бъде предоставено на другия съпруг обаче, може да бъде направено и на много по-късен етап –  до приключване на устните състезания пред въззивната инстанция.

Това искане дори може да бъде направено и след постановяване и влизане в сила на въззивното решение – с отделна молба на страната, по която съдът ще се произнесе с отделно определение, след като вземе предвид становището на другата страна.

Предвид изложеното по-горе, в случай, че в бракоразводен процес ищецът е пропуснал с предявяването на исковата молба, а ответникът  –  в срока за отговор на същата да заяви претенцията си за заплащане на наемна цена за ползване на семейното жилище, ако то бъде предоставено за ползване на другия съпруг, не трябва излишно да се притеснява, че е пропуснал окончателно възможността да направи това. Тази претенция може да бъде направена до приключване на съдебното дирене и то пред въззивната инстанция и дори на още по-късен етап –  след постановяване и влизане в сила на въззивното решение.

За консултации, пишете ни онлайн тук или се свържете с нас на телефон: 0877-077-692

5/5 - (1 vote)
Call Now ButtonЗапиши час за консултация