Въпросите днес: Правен режим на влоговете преди и след влизане в сила на Семейния кодекс от 2009год.

Днес със запитване към „Ти можеш“ се обърна г-жа Б. Нейният въпрос беше следният:

Беше сключила граждански брак през 1989 год. и се беше се развела със съпруга си преди година и половина, считано от днешна дата. Преди осем месеца беше получила искова молба от него. В исковата молба бившият й съпруг твърдеше, че на името на г-жа Б. по време на техния брак имало открит банков влог. Тя била изтеглила сумите по него през 2007 година – по време на брака им и ги била похарчила за задоволяването на нейни лични нужди. С исковата молба бившият съпруг претендираше от г-жа Б. да му заплати половината от средствата по изтегления банков влог.

Г-жа Б. искаше да знае дали искът на бившият й съпруг е основателен и дали има смисъл да оспорва предявените претенции или е по-добре да търси уреждане на въпроса по доброволен ред. Ето как стои въпросът от правна страна:

Правно положение на паричните влогове преди и след влизане в сила на СК от 2009 г.

С приемането на сега действащия Семеен кодекс от 2009 год. се приема, че паричните средства  по влоговете са лична собственост на лицето, на чието име влоговете са открити. Съгласно параграф 4 от преходните и заключителни разпоредби на СК от 2009 год. това правило се отнася и до заварените бракове, стига да има налични средства по влоговете, а те да не са изтеглени преди  влизане на новия кодекс в сила. Паричните средства по съществуващите към 01.10. 2009 год. влогове стават индивидуални собственост на лицето – титуляр на влога.

Съгласно отменения Семеен кодекс от 1985 год. се приема, че паричните средства по влоговете съставляват съпружеска имуществена общност и на двамата съпрузи, независимо на чие име същите са открити.

Правното положение на парични влогове, изтеглени преди влизане в сила на СК от 2009 год.

В случай, че на името на някой от съпрузите е открит влог към момента на действие на стария Семеен кодекс и средствата по него са изтеглени по време на брака само от единия съпруг, който се е разпоредил със средства за задоволяване на нужди, които нямат семеен характер и това е станало преди влизане в сила на новия Семеен кодекс 01.10. 2009 год., то съпругът, който не се облагодетелствал от изтеглените средства по влога има вземане спрямо другия съпруг за половината от средствата по влога.

Следователно предпоставките, за да има вземане спрямо бившия си съпруг за част от средствата по влог са следните:

Влогът да е набран по време на действие на Семейния кодекс от 1985г./отменен/;

Средствата по влога да са изтеглени от единия съпруг към момента на действие на Семейния кодекс от 1985 год.

Изтеглените средства да не разходвани са семейни нужди.

Срок за предявяване на иск за възстановяване на средства по влог – съпружеска имуществена общност

При наличието на горните предпоставки в едногодишен срок от прекратяването на брака бившият съпруг може да предяви претенции спрямо съпруга, който се е разпоредил със средствата по влога  и да търси плащане на половината от средствата по влога.

В случай, че средствата по влога са изтеглени след 01.10. 2009 год. – т.е. след влизане в сила на сега действащия Семеен кодекс съпругът, който не е получил част от сумите по влога не може да има претенции спрямо съпруга титуляр на влога, който е изтеглил средствата по влога. Това е така, тъй като с влизането в сила на новия Семеен кодекс от 2009 год. средствата по влоговете автоматично стават лична собственост на съпруга, на името на когото е открит влога.

Какъв е отговорът на поставения от г-жа Б. въпрос?

На името на г-жа Б. преди влизане в сила на СК от 2009 год. е бил открит банков влог. Средствата по него са съставлявали съпружеска имуществена общност, съгласно разпоредбите на Семейния кодекс от 1985 год. /отменен/. Г-жа Б. е изтеглила средствата от банковия влог през 2007 год., т.е. по време на действие на стария Семеен кодекс от 1985 год. Средствата не са похарчени за семейни нужди. Г-жа Б. се е разпоредила и с частта от влога, собственост на нейния съпруг. Ето защо  бившият й съпруг има право да търси половината от средства, които г-жа Б. е изтеглила от банковия влог.

Ако тя беше изтеглила парите след 01.10.2009 .т.е. към момента на сега действащия СК, бившият й съпруг нямаше да има право на половината от средствата по банковия влог, защото с влизане в сила на СК от 2009 по законодателен път се пренормират имуществените отношения между съпрузите, включително и тези относно влоговете. От 2009 год. средствата по влоговете стават лична собственост на лицето, на името на което те са открити.

Г-жа Б. е набрала влога и изтеглила средствата по него към момента на действие на стария СК, съгласно който средствата по влоговете са съпружеска имуществена общност. Същевременно тя не се е разпоредила с тези средства в полза на семейството, поради което бившият й съпруг има право на половината от изтеглените средства от влога. Той може да упражни правото си да търси половината от средствата по банковия влог до изтичане на една година от прекратяването на брака.

В случая предявеният от бившият съпруг на г-жа Б. иск е вероятно основателен и с цел избягване на излишни разходи във връзка с водене на делото, г-жа В. има интерес да постигне извънсъдебно уреждане на спора.

За консултации, пишете ни онлайн тук или се свържете с нас на телефон: 0877-077-692

Гласувайте
Call Now ButtonЗапиши час за консултация