Развод по взаимно съгласие

Най-бързият, евтин и безболезнен начин за развод е този по взаимно съгласие. За да бъде възможен разводът по взаимно съгласие, съпрузите трябва да постигнат съгласие относно някои правни последици от прекратяването на брака.

Молбата за развод следва да се предяви пред съда по адресна регистрация на един от съпрузите. Съдът служебно следи дали е компетентен да се произнесе по молбата за развод и ако установи, че никой от съпрузите няма адресна регистрация в неговия район на действие, следва да прекрати производството.

Имуществените последици могат да бъдат предмет на постигане на съгласие, но това обикновено не е удобно, а освен това оскъпява и забавя самата процедура по развод по взаимно съгласие. Има други механизми, чрез които да се разрешат имуществените въпроси.

Предмет на споразумението за развод по взаимно съгласие

В случай, че съпрузите нямат ненавършили пълнолетие деца, те трябва да постигнат съгласие относно това, че и двамата желаят бракът им да бъде прекратен като дълбоко и непоправимо разстроен по взаимно съгласие.  Страните могат, но не е задължително да се споразумеят още относно ползването на семейното жилище, както и относно фамилното име на съпрузите, ако те или един от тях е приел фамилното име на другия съпруг  при сключването на брака. Ако някой от съпрузите е нетрудоспособен и не може да се издържа от доходите и имуществото си, страните могат да се споразумеят, другият съпруг да изплаща издръжка.

В случай, че страните имат ненавършили пълнолетие деца, освен споразумение по горните въпроси, те трябва да постигнат съгласие и относно това кой ще упражнява родителските права по отношение на децата след прекратяването на брака. Възможно е, по взаимно съгласие, страните да се споразумеят съвместно да упражняват родителските права по отношение на общите им деца, което означава, че след прекратяването на брака заедно ще вземат решения относно важни въпроси, касаещи децата им като образование, здравеопазване и други.

Наред с въпроса относно упражняването на родителските права, страните трябва да постигнат съгласие относно местоживеенето на децата, режима на осъществяване на личните контакти между родителя, който не упражнява родителските права и децата; издръжката, която този родител ще плаща ежемесечно за децата.

Няма горна граница на размера на издръжката за децата, но дължимата издръжка от родителя, който не упражнява родителските права не може да бъде под ¼ от минималната работна заплата за страната за всяко дете.

Когато страните имат общи ненавършили пълнолетие деца, е задължително да постигнат споразумение и относно ползването на семейното жилище. /Семейното жилище е онова жилище, в което страните последно заедно са живели/. Съдът може да одобри споразумението в тази му част само когато семейното жилище се намира на територията на Република България. Ако семейното жилище е било в чужбина, българският съд не е компетентен да одобри споразумението в тази му част.

Обикновено страните се споразумяват, че след прекратяването на брака жилището ще се ползва от един от съпрузите, а другият го  е напуснал или ще го напусне след прекратяването на брака. Няма пречка обаче страните да продължат съвместно да ползват семейното жилище, ако то е реално делимо или ако отношенията им са от таткова естество, че позволяват съвместното ползване на жилището.

През какви фази преминава разводът по взаимно съгласие

След като страните постигнат писмено съгласие относно основаните последици от прекратяването на брака им, това споразумение заедно с молба за развод, копие от удостоверенията за раждане на децата им и удостоверението за сключен граждански брак се внася в съда.  Съдът определя дата и час, на която страните трябва да се явят в съда, за да потвърдят съгласието си за прекратяването на брака и съдържанието на постигнатото помежду им споразумение. Необходимо е страните да се явят лично на заседанието, а ако са възпрепятствани да направят това лично, могат да бъдат представлявани от адвокат, с нотариално заверено изрично пълномощно.

Ако съдът се увери, че съгласието за развод на страните е сериозно и непоколебимо и споразумението относно правните последици от прекратяването на брака не противоречи на закона, допуска развод на страните по взаимно съгласие и утвърждава постигнатото споразумение. Съдът се произнася с решение, в което се приповтарят клаузите на постигнатото между страните споразумение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  То се ползва с изпълнителна сила и в случай, че някой от бившите вече съпрузи не изпълнява постигнатите договорки, въз основа на това решение може да се извади изпълнителен лист и да се пристъпи към принудително изпълнение.

Например, ако страните са договорили издръжка, която ще се плаща от родителя, който не упражнява родителски права за общото на страните дете, но не я плаща доброволно,  другият родител, на базата на решението, може да се снабди с изпълнителен лист за дължимата издръжка и да пристъпи към принудителното й събиране чрез съдебен изпълнител. Или пък страните се споразумяват, че ползването на семейното жилище ще бъде предоставено на единия от тях, а другият ще напусне жилището, но не го прави. В този случай правоимащият съпруг може да се снабди с изпълнителен лист, въз основа на решението за развод по взаимно съгласие и да накара другия  бивш съпруг да напусне жилището посредством помощта на съдебен изпълнител. Или пък случай, при който не се спазва режима за осъществяване на лични контакти между родителя, който не упражнява родителските права и детето. В този случай възпрепятстваният да осъществява лични контакти родител може да се снабди с изпълнителен лист на базата на съдебното решение и да с е обърне към съдебен изпълнител, който да приведе в действие  съдебното решение относно режима за осъществяване на лични контакти.

Какви други въпроси могат да се уредят със споразумението за развод

Със споразумението за развод по взаимно съгласие могат да се уредят имуществени спорове относно движими и недвижими имоти. За определяне стойността на имуществото, предмет на споразумението, обаче  съдът може да назначи вещо лице, което да даде пазарна оценка на съответната вещ или вещи. Този начин на уреждане на имуществените отношения обикновено е по-скъп отколкото, ако страните решат да уредят имуществените въпроси извънсъдебно, а освен това е свързан и с повече време във връзка с назначаването на съответните експертизи по делото.

Други начини за уреждане на имуществените отношения

Страните могат да уредят имуществените си отношения като поделят имуществото си, така както се разберат, както по време на брака, така и след прекратяването му.

По време на бака подялбата на имуществото може да стане по силата на брачен договор. Посредством брачния договор се избягва опасността след развода имуществените отношения да останат неуредени по доброволен ред. Така например един от съпрузите може да уверява другия съпруг преди постановяването на развода, че няма да създава пречки за подялбата на имуществото след прекратяването на брака, но след прекратяването на брака  да се отметне от думата си и да не се съгласява на доброволно уреждане на имуществените въпроси. Тази опасност се предотвратява посредством сключването на брачен договор, по силата, на който още по  време на брака, страните уреждат имуществените си въпроси.

Друг вариант е страните доброволно да разрешат имуществените въпроси след прекратяването на брака.  След прекратяването на брака, имуществото, което страните са придобили с общ принос по време на брака, преминава в тяхна обикновена съсобственост. Страните могат да уредят доброволно отношенията си, но ако някоя от тях не желае това, другата страна винаги може да предяви дело за делба на общото имущество.

За консултации, пишете ни онлайн тук или се свържете с нас на телефон: 0877-077-692

Гласувайте
Call Now ButtonЗапиши час за консултация